PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in.

PROGRAM:

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:

1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;

2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego, a kiedy w zakresie sprawozdań z operacji finansowych.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:

1. Forma przekazywania sprawozdań jednostkowych

2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

 • Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

– Jak należy wykazać: część oświatową subwencji ogólnej; dane w paragrafie 001; dochody realizowane przez urzędy skarbowe;

– Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;

– Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;

 • Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

– Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?

– Kiedy stosować symbol 4990.

 • Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

– w jakich paragrafach prezentujemy dochody w tym zakresie.

 • Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

– kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania

 • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

– czy należy wykazywać kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego.

– jak należy wykazać udzieloną pożyczka przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu.

 • Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

– jak należy prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;

– prezentowanie amortyzacji w sprawozdaniu.

 • Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
 • Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;
 • Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu;

3. Kolejny, nowy odbiorca sprawozdań za rok 2022 r.

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

– jak prezentujemy zakup na raty, umowa nienazwana itp. w sprawozdaniu Rb-Z.

– kiedy instytucja kultury pokazuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.

 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

– Czy depozyty pokazujemy w sprawozdaniu;

– Jak wykazujemy część oświatowa subwencji w sprawozdaniu za IV kwartał;

– Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.

 • Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez JST zadań zleconych

– czy w sprawozdaniu za IV kwartał mogą wystąpić dane w wierszu depozyty.

 • Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

– kiedy sporządzamy sprawozdanie Rb-UZ;

– jak należy prezentować dane w zakresie części B3 i B4 sprawozdania.

IV. Pytania.