PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:

 1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
 2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego, a kiedy w zakresie sprawozdań z operacji finansowych.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:

 1. Forma przekazywania sprawozdań jednostkowych i ich odbiorcy.
 2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-23 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

Rb-27 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;

 • Jak należy prezentować dane w kolumnie „Należności”;
 • Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;

Rb-28 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa;

 • Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?
 • Kiedy stosować symbol 4990.

Rb-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

Rb-34 – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych.

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

 • jak prezentujemy np. zakup na raty, umowa nienazwana, leasing finansowy.
 • zobowiązania wymagalne.

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

 • Czy depozyty pokazujemy w sprawozdaniu;
 • Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu.

IV. Pytania.