PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Zasady, terminy i forma przekazywania sprawozdań:

–    formy przekazywania sprawozdań jednostkowych:

–    kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań;

–    jednostki obsługiwane i jednostki obsługujące

–    okresy sprawozdawcze i rodzaje sprawozdań.

II. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

  • Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

–    Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;

  • Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

–    Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?

–    Kiedy stosować symbol 4990.

  • Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
  • Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
  • Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.

  1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań.
  • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

–    zakup na raty;

–    zobowiązania wymagalne

  • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

–    należności nominalne;

–    należności wymagalne.

  • Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

IV Pytania.