PROWADZĄCY:

Praktyk, ceniony wykładowca w jednostkach sektora finansów publicznych, specjalista w zakresie sprawozdawczości finansowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji w tym zakresie.

PROGRAM:

1 dzień – 14 kwietnia br.

 1. Zasady nadrzędne i szczególne rachunkowości budżetowej (podstawy prawne, istota i zasady rachunkowości, specyfika operacji gospodarczych, ramowe plany kont)
 2. Zakres dokumentacji rachunkowości, w tym: dostosowanie ewidencji do obowiązków sprawozdawczych, przegląd stosowanych uproszczeń, zakres niezbędnych wytycznych organu wykonawczego JST.
 3. Typowe i nietypowe zasady ewidencji dochodów i wydatków budżetowych (w zależności od ich rodzaju i źródła finansowania) w księgach jednostek budżetowych
 4. Zasady ewidencji na pozabilansowych kontach dotyczące planu wydatków oraz zaangażowania.
 5. Pozostałe operacje pieniężne ewidencjonowane w księgach jednostki.
 6. Specyfika rachunkowości budżetu JST.

2 dzień – 21 kwietnia br.

 1. Ewidencja i wycena rozrachunków, w tym zobowiązania zaliczane do długu JST spłacanego wydatkami (klasyfikowane w par. 492 i 615)
 2. Zasady wyceny, ewidencji oraz inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz materiałów, w tym: progi istotności, zakres wytycznych organu wykonawczego JST oraz kompetencje kierownika jednostki.
 3. Kontrola wewnętrzna prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu wyeliminowania nieprawidłowości, w tym: omówienie nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli.
 4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe JST, w tym: ustawowe zadania i terminy ich wykonania.
 5. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej (powiązanie zapisów w księgach rachunkowych jednostki z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu, omówienie zakresu informacji dodatkowej na przykładach).
 6. Bilans z wykonania budżetu JST.
 7. Zasady ewidencji wykonania budżetu JST oraz nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ksiąg budżetu JST stwierdzane podczas kontroli.