PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Zasady, terminy i forma przekazywania sprawozdań:

 • formy przekazywania sprawozdań jednostkowych:
 • kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań;
 • jednostki obsługiwane i jednostki obsługujące
 • okresy sprawozdawcze i rodzaje sprawozdań.

II. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

 • Jak należy wykazać: część oświatową subwencji ogólnej; dane w paragrafie 001; dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
 • Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;
 • Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;
 • Czy może wystąpić paragraf 2360 lub 0980 w sprawozdaniu OPS;
 • Jak wykazuje się niesłusznie pobrany zasiłek stały lub świadczenie z opieki społecznej

Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

 • Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?
 • Kiedy stosować symbol 4990.

Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • jakie paragrafy mogą wystąpić w sprawozdaniu? Czy może być paragraf 2350?;
 • czy w jednostkowym sprawozdaniu wykazuje się dane w kolumnie 7?
 • jakie dane i w których kolumnach wykazuje jednostka np. OPS?

Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania

Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

 • jak należy wykazywać kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • jak należy wykazać udzieloną pożyczka przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu.

Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

 • jak należy prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;
 • prezentowanie amortyzacji w sprawozdaniu.

Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

 • jak prezentujemy zakup na raty, umowa nienazwana itp.?
 • kiedy instytucja kultury pokazuje dane w części E sprawozdania ?

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

 • Czy depozyty pokazujemy w sprawozdaniu;
 • należności nominalne, wymagalne,
 • czy depozyt sądowy pokazujemy?
 • Zaliczki, nadpłaty, refundacje?

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z

IV. Pytania.