PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Zasady, terminy i forma przekazywania sprawozdań:

–   formy przekazywania sprawozdań jednostkowych:

–   kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań;

–   jednostki obsługiwane i jednostki obsługujące

–   okresy sprawozdawcze i rodzaje sprawozdań.

II. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

 • Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

– Jak należy wykazać: część oświatową subwencji ogólnej; dane w paragrafie 001; dochody realizowane przez urzędy skarbowe;

– Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;

– Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;

– Czy może wystąpić paragraf 2360 lub 0980 w sprawozdaniu OPS;

– Jak wykazuje się niesłusznie pobrany zasiłek stały lub świadczenie z opieki społecznej

 • Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

– Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?

– Kiedy stosować symbol 4990.

 • Rb-28NWS –-sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

– kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie

 • Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

– jakie paragrafy mogą wystąpić w sprawozdaniu? Czy może być paragraf 2350?;

– czy w jednostkowym sprawozdaniu wykazuje się dane w kolumnie 7?

– jakie dane i w których kolumnach wykazuje jednostka np. OPS?

 • Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

– kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania

 • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

– jak należy wykazywać kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego.

– jak należy wykazać udzieloną pożyczka przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu.

 • Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

– jak należy prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;

– prezentowanie amortyzacji w sprawozdaniu.

 • Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

– jak prezentujemy zakup na raty, umowa nienazwana itp. w sprawozdaniu Rb-Z.

– kiedy instytucja kultury pokazuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.

 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

– Czy depozyty pokazujemy w sprawozdaniu;

– należności nominalne, wymagalne

– Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.

 • Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

IV. Pytania.