PROWADZĄCY:

Prowadzący 1 – Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Prowadzący 2 – Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz studiów EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Prowadzący 3 – Ekonomista, ponad 25 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

TEMATYKA PORUSZANA NA SZKOLENIU ORAZ ROZPISKA:

Dzień I – 20 marca br.

 • Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od 15.00
 • 19.00 Kolacja

Dzień II – 21 marca br.

 • 07.00-09.00 Śniadanie.
 • 09.00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 09.00-11.30 Wykład:

WYBRANE ZAGADNIENIA ”E-RACHUNKOWOŚCI” W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Digitalizacja procesów księgowych wymusza odpowiednie dostosowania w zakresie polityki rachunkowości i sprawozdań finansowych typowych jednostek sektora finansów publicznych. Na szkoleniu omówione zostaną dokumenty elektroniczne oraz ich wpływ na politykę rachunkowości, dekretację w księgach rachunkowych oraz procedury inwentaryzacyjne.

 1. Dowody księgowe w formie elektronicznej:
 • wymogi prawne,
 • dostosowanie w polityce rachunkowości jednostki,
 • ujęcie w księgach rachunkowych: zasady dekretacji.
 1. Dokumenty elektroniczne a inwentaryzacja, w tym w szczególności inwentaryzacja metodą weryfikacji.
 2. Zasady przechowywania dokumentów elektronicznych.
 3. Sprawozdania finansowe w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych– forma elektroniczna oraz zasady podpisywania.
 • 11.45-16.30 Wykład:

WYBRANE PROBLEMY ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość budżetową, a dyscyplina finansów publicznych.
 • na co zwrócić uwagę, przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, aby ustrzec kierownika jednostki od czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 1. Sprawozdanie Rb-27S m.in.:
 • dochody wykonane;
 • kolumny 11-14 skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy;
 • zaległości netto.
 1. Sprawozdanie Rb-28S m.in.:
 • zaangażowanie czy może być większe od planu?
 • czy wszystkie zobowiązania muszą być w zaangażowaniu?
 1. Sprawozdanie Rb-NDS m.in.
 • czy muszą być prezentowane kredyty pożyczki udzielone?
 • co z kredytem w rachunku?
 • kiedy lokaty prezentujemy.
 1. Sprawozdanie Rb-N m.in.:
 • należności nominalne,
 • czy depozyty należy wykazać w sprawozdaniu?;
 • co to jest należność uboczna?;
 • czy prezentujemy odsetki, koszty upomnień, kwoty rekompensujące?;
 • zaliczki, nadpłaty, refundacje?;
 • odpis aktualizujący czy ma znaczenie w sprawozdaniu Rb-N;
 • czy prezentujemy w sprawozdaniu, a jeżeli tak to jak prezentuje się np. koszty postępowania sądowego czy egzekucyjnego?
 1. Sprawozdanie Rb-Z m.in.:
 • zabezpieczenie należytego wykonania umów w sprawozdaniu, gdzie je wykazać?
 • zakup na raty telefonu czy musi być zaprezentowany?
 • pojęcie krótko, długoterminowe w sprawozdaniach z operacji finansowych;
 • pojęcie wartości nominalnej zobowiązania.
 1. Pytania i odpowiedzi.
 • 13.30-14.30 Obiad.
 • 19.00 Kolacja.

Dzień III – 22 marca br.

 • 07.00-9.00 Śniadanie.
 • 09.00- 13.00 Wykład:

OBSŁUGA E-DOKUMENTU W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

 1. Dokument elektroniczny – definicja formalna i ujęcie w normatywach kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Rola Instrukcji kancelaryjnej i ujęcie w niej dokumentu elektronicznego.
 3. Kancelaryjny opis dokumentu elektronicznego (znak sprawy, klasyfikacja i kwalifikacja dokumentu na podstawie JRWA).
 4. Systemy teleinformatyczne dedykowane do realizacji określonych usług oraz spraw.
 5. Cechy obligatoryjnego w państwowych i samorządowych podmiotach bezdziennikowego systemu kancelaryjnego i jego realizacja w EZD (znakowanie i rejestracja przesyłek, znak i ewidencja spraw, kancelaryjny opis dokumentacji elektronicznej, kompletność metadanych).
 1. Rodzaje i grupy dokumentacji polegającej archiwizacji: akta spraw, składy chronologiczne odwzorowań cyfrowych i składy informatycznych nośników danych.
 2. Ile lat przechowywać daną informację? Ustalanie okresów przechowywania dokumentów elektronicznych. Standard wykazu akt z 2023 r.
 3. Odpowiedzialność twórców dokumentów elektronicznych w procesie zarządzania informacja i obiegu dokumentacji.
 4. Porządkowanie dokumentacji elektronicznej – etapy i zasady.
 5. Jak przeprowadzić niszczenie dokumentacji elektronicznej? Realizacja procedury brakowania.
 6. Materiały archiwalne w formie elektronicznej – obowiązki twórców dokumentacji o znaczeniu trwałym. Podstawy formalno-prane do zarządzania dokumentacją w jednostce, dające możliwość elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 7. Pytania.
 • 13.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
 • 13.30-14.30 Obiad.