Ważne informacje o szkoleniu:

W trakcie szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia, jak: definicja niepodatkowych należności budżetowych, wymiar tego rodzaju należności, terminy płatności, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, umarzanie, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, pomoc publiczna, windykacja, przedawnienie, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych. Materiały szkoleniowe zawierają wiele praktycznych przykładów, stanowisk RIO, Ministerstwa Finansów oraz wyroków sądów.

PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Skarbnik gminy, kierownik referatu finansowo-budżetowego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej.

Podczas zajęć prowadzący:

 • przedstawi cechy niepodatkowych należności budżetowych, które pozwolą odróżnić dane świadczenie pieniężne od innej kategorii należności,
 • wskaże różnice między podatkiem, opłatą, niepodatkową należnością budżetową i świadczeniem cywilnoprawnym oraz omówi na przykładach dlaczego jedna należność (np. opłata za wyżywienie w szkole i przedszkolu) ma charakter publicznoprawny, a inna (np. opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) ma charakter cywilnoprawny,
 • omówi jak rozumieć wyraz „odpowiednio” zawarty w art. 67 ustawy o finansach publicznych i które przepisy mają pierwszeństwo w ustalaniu niepodatkowych należności budżetowych,
 • wskaże kiedy naliczać odsetki za zwłokę, a kiedy odsetki ustawowe za opóźnienie od przeterminowanych należności. Odpowie na pytanie, czy odsetek od niepodatkowych należności budżetowych nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł?
 • Wyjaśni zasady zaliczania wpłat w sytuacji, gdy wpłata nie wystarcza na pokrycie należności głównej, kosztów upomnienia i odsetek.
 • Omówi problematykę udzielania ulg w niepodatkowych należnościach budżetowych, w tym problematykę pomocy publicznej,
 • Przedstawi zagadnienie przedawnienia niepodatkowych należności budżetowych, w tym przedawnienia kosztów upomnienia po zmianach w przepisach prawa,
 • Omówi najważniejsze problemy związane z windykacją niepodatkowych należności budżetowych,
 • Wyjaśni, jak postępować z niepodatkową należnością budżetową w przypadku śmierci dłużnika,
 • Wskaże jaką metodą i w jakich terminach należy inwentaryzować niepodatkowe należności budżetowe.
 • przedstawi zmiany w Ordynacji podatkowej, które weszły w życie 25 marca 2024 r., a które będą miały wpływ na udzielanie ulg w niepodatkowych należnościach budżetowych.

PROGRAM:

 1. Niepodatkowa należność budżetowa – definicja.
 2. Niepodatkowe należności budżetowe w Ordynacji podatkowej i ustawie o finansach publicznych.
 3. Interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych – ustawy szczególne, ustawa o finansach publicznych, k.p.a., czy dział III o.p. Co pierwsze?
 4. Wymiar niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
 5. Ustalanie terminu płatności.
 6. Moment uregulowania należności.
 7. Zaliczanie wpłat na należność główną i świadczenia uboczne.
 8. Odsetki od niepodatkowych należności budżetowych – rodzaje odsetek, zaokrąglanie, zarachowanie, wyjątki w naliczaniu, udzielanie ulg, pomoc publiczna, windykowanie, przedawnienie, inwentaryzowanie.
 9. Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych. Odraczanie terminu płatności i rozkładanie na raty – zmiany w przepisach prawa, uchylenie art. 259 o.p.
 10. Zasady udzielania pomocy de minimis.
 11. Windykacja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Wójt, burmistrz, prezydent jako wierzyciel. Czy kierownik jednostki może prowadzić windykację?
 12. Przedawnienie publicznoprawnych należności budżetowych. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia – liczne przykłady.
 13. Ewidencja księgowa.
 14. Inwentaryzacja.
 15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 16. Wyjaśnienia RIO, Ministerstwa Finansów, wyroki sądów, liczne przykłady.
 17. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak odróżnić niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym od innej kategorii należności?
 • Dlaczego opłata za wyżywienie w szkole stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym?
 • W jaki sposób ustala się wysokość i termin płatności niepodatkowych należności budżetowych?
 • Kiedy należy przypisać niepodatkową należność budżetową w księgach rachunkowych i dlaczego tak duże znaczenie dla bieżącego księgowania mają wewnętrzne procedury określające przepływ dokumentów wewnątrz jednostki?
 • Kiedy do należności publicznoprawnych stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynację podatkową i ustawę o finansach publicznych?
 • Jak ustalać termin płatności niepodatkowych należności budżetowych?
 • Data obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego, czy data uznania rachunku bankowego wierzyciela – kiedy dłużnik reguluje zobowiązanie?
 • Jakie są zasady udzielania ulg w należnościach o charakterze publicznoprawnym?
 • W jakim terminie należy wysłać upomnienie i tytuł wykonawczy do dłużnika niepodatkowej należności budżetowej?
 • Czy od nieuregulowanych w terminie niepodatkowych należności budżetowych zawsze naliczamy odsetki, jeśli tak, to jakie?
 • Czy odsetki od niepodatkowych należności budżetowych można zaokrąglać do pełnych złotych?
 • Jak rozksięgować wpłatę, która nie wystarcza na pokrycie należności głównej, kosztów upomnienia oraz odsetek?
 • Czy i kiedy kierownik jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest uprawniony do windykowania należności publicznoprawnych?
 • Jak ustalać termin przedawnienia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Czy bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony, lub przerwany?
 • Czy decyzja o rozłożeniu na raty niepodatkowej należności budżetowej wygasa z mocy prawa, w przypadku niedochowania terminu płatności przez zobowiązanego, czy trzeba ją wygasić?
 • Czy można nie naliczać odsetek, jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł?
 • Kiedy ulga w spłacie niepodatkowej należności budżetowej stanowi pomoc de mnimis i jak postępować z wnioskiem o udzielenie ulgi, gdy składa go przedsiębiorca?
 • Jaką metodą inwentaryzujemy publicznoprawne należności?
 • Czy inwentaryzację niepodatkowych należności budżetowych można przeprowadzać w IV kwartale?
 • Do kiedy trzeba zakończyć inwentaryzację należności publicznoprawnych?
 • Jak udokumentować inwentaryzację niepodatkowych należności budżetowych”
 • Czy koszty upomnienia należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów to należność publicznoprawna czy cywilnoprawna, jakie odsetki naliczać od opłaty, jak rozliczać wpłaty na należność główną i należności uboczne?
 • Jak postępować po 25 marca z kosztami upomnienia należnymi za okres przed wejściem w życie nowych przepisów?
 • Kiedy i w jaki sposób dokonywać odpisu aktualizującego na należności publicznoprawne?
 • Jakie są zasady przypisywania i odpisywania należności publicznoprawnych z ksiąg rachunkowych?
 • Czy śmierć dłużnika wstrzymuje naliczanie odsetek od niepodatkowych należności budżetowych?
 • Czy do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stosuje się ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?