PROWADZĄCY:

Trener w zakresie dotacji finansów publicznych oraz finansowania podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji.

PROGRAM:

 1. Dotacja jako niepodatkowa należność budżetowa.
 2. Pojęcie dotacji celowej i podmiotowej.
 3. Zasady udzielenia i przekazywania dotacji.
 4. Pojęcie rozliczenia i skutek rozliczenia dotacji.
 5. Sfera zadań publicznych z art. 4 ustawy o pożytku publicznego a realizacja inwestycji przez organizacje pozarządowe.
 6. Roczne i wieloletnie programy współpracy, ich uchwalanie i realizacja oraz sprawozdanie z ich realizacji.
 7. Zadania Komisji Konkursowych i tryb ich działania.
 8. Ogłoszenie konkursowe i ich elementy.
 9. Oferta i jej elementy obligatoryjne.
 10. Wybór ofert i ogłoszenie wyników postępowania konkursowego.
 11. Zaskarżanie wyników postępowań konkursowych -dopuszczalność podstawa prawna skargi do sądu administracyjnego.
 12. Rozliczenie dotacji pożytkowych w dotychczasowym oraz nowym ujęciu.
 13. Rozliczenie ze względu na rezultaty.
 14. Sprawozdania i załączniki do sprawozdań – omówienie.
 15. Wybrane inne przepisy ustawowe warunkujące możliwą odpowiedzialność organizacji pozarządowych z tytułu środków dotacyjnych.
 16. Rozliczenie dotacji i jej ujęcie w księgach rachunkowych.
 17. Nieprawidłowości w rozliczeniach dotacji stwierdzane w trakcie kontroli przez organy kontrolne i dotujących.
 18. Mierniki w rozliczeniach dotacyjnych i ich wykorzystanie.
 19. Wybrane przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ich wpływ na prawidłowość zawieranych umów dotacyjnych w pożytku publicznym.
 20. Zlecanie zadań publicznych z zakresu edukacji prawnej, tryb i uwarunkowania podmiotowe.
 21. Zmiany w ustawie o stowarzyszeniach i jej wpływ na reprezentację organizacji pozarządowych przy zawieraniu umów z podmiotami zewnętrznymi.
 22. Zmiany w zakresie statusu opp i aspekty praktyczne kontroli opp przez inne uprawnione organy.
 23. Utrata statusu OPP i prawa pobierania 1,5% odpisu podatkowego kiedy i na jakich zasadach.
 24. Wpływ nieprawidłowego wykorzystania dotacji na status OPP i przewidziane ustawowo konsekwencje z tego tytułu.
 25. Pożytek publiczny w relacji do uchwały z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie.
 26. Udzielanie dotacji na podstawie zapisów art. 28 ustawy o sporcie.
 27. Zakup usług promocyjnych przez j.s.t. w obszarze sportu.
 28. Obejmowanie udziałów lub akcji w klubach sportowych.
 29. Stypendia Klubu i stypendia JST podobieństwa i różnice.
 30. Rady Sportu i ich rola.
 31. Odpowiedzi na pytania – zakończenie szkolenia.