PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Zmiany przepisów w 2024 r. i projektowanie od 2025 r.:
 • Zmiana stawki za godz. Zlecenia;
 • Kary za zawieranie umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
 • Zmiana wysokości przychodów w ramach działalności nierejestrowanej;
 • Działalność nierejestrowana a umowy cywilnoprawne;
 • Czy od 2025 r wszystkie umowy cywilnoprawne będą podlegały pod ZUS?
 1. Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:
 • PIT-2 dla umów cywilnoprawnych – zasady wypełniania;
 • Kwota wolna od opodatkowania;
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu umowy a kwota wolna -= czy przysługuje?
 • Wyjaśnienia MF w odniesieniu do rozliczeń umów cywilnoprawnych;
 • Rozliczanie przeniesienia praw autorskich w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów
 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% – zasady wyliczania;
 • stawka 12% – zasady wyliczania;
 • opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. – nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
 • świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych – co podlega opodatkowaniu.
 1. Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS:
 • Pojęcie umowy o dzieło;
 • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem, z osobą obcą, z nierezydentem;
 • Elementy konieczne umowy o dzieło
 • Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
 • Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
 • Wzór zgłoszenia;
 • Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań, w tym zgłoszenie po terminie, brak zgłoszenia umowy o dzieło, przekształcenie umowy o dzieło w umowę o pracę.
 1. Przepisy mające wpływ na rozliczenia umów cywilnoprawnych:
 • RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
 • Przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i odwrotnie – jakie dokumenty?
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a osoby na umowach cywilnoprawnych – liczenie limitu i problemy praktyczne z tym związane;
 • Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK – kiedy i na jakich zasadach;
 • Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
 • Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.
 1. Kontrakt menadżerski – alternatywna forma zatrudniania osób:
 • Pojęcie kontraktu menadżerskiego;
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę;
 • Kontrakt menadżerski z osobą, która ma działalność gospodarczą i osobą prywatną – różnice w rozliczeniach;
 • Uregulowania prawne dotyczące kontraktu menadżerskiego;
 • Opodatkowanie podatkiem PIT i składkami ZUS kontraktu menadżerskiego – zasady;
 • Podatek VAT od kontraktu menadżerskiego – kiedy?
 1. Składki ZUS od umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego w przykładach:
 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem;
 • Umowa zlecenia z obcym pracownikiem;
 • Zlecenie z osobą na kilku zleceniach – wartość zleceń a oskładkowanie;
 • Zlecenie z emerytem;
 • Umowa zlecenia z rencistą
 • Pierwsza i kolejne umowy zlecenia – zasady wyliczeń;
 • Zasady weryfikowania rozliczeń;
 • Przykładowe pisma do ZUS;
 • Przykładowe oświadczenia Zleceniobiorców;
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę – skutki praktyczne.
 1. Problemy praktyczne:
 • Umowy cywilnoprawne z nierezydentami – zasady rozliczeń;
 • Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia;
 • BHP a umowy cywilnoprawne;
 • Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie – skutki praktyczne;
 • dowody wykonania dzieła;
 • podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
 • korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek – czy korzystają ze zwolnienia z podatku i ZUS?
 • najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych
 • samozatrudnienie jako forma współpracy – korzyści i zagrożenia.
 1. Dyskusja z uczestnikami.