PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Przepisy dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:
 • pojęcie transakcji handlowej w ustawie – kiedy obowiązuje ustawa;
 • pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego;
 • pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy;
 • moment zapłaty przez przedsiębiorcę – NOWE uregulowania.
 1. Zmiany w zakresie oświadczenia:
 • NOWY wzór oświadczenia składanego przez dużego przedsiębiorcę;
 • oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę;
 • terminy składania oświadczenia;
 • forma składania oświadczenia.
 1. Rekompensata za nieterminowe zapłaty:
 • wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR;
 • przypadki naliczania rekompensaty;
 • kurs przeliczeniowy stosowany do rekompensaty;
 • rekompensata a funkcjonowanie podmiotów publicznych i samorządowych – obowiązek naliczania czy dobrowolność;
 • zaliczanie zapłaty na należność główną, odsetki i rekompensatę – zasady;
 • zasady rozpoznawania przychodu podatkowego i kosztu uzyskania przychodu w przypadku rekompensaty.
 1. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE – raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze:
 • ZMIANA terminu na złożenie sprawozdania;
 • Wyłączenie transakcji z obowiązku sprawozdawczego;
 • Kurs przeliczeniowy – ZMIANA zasad;
 • Wykazywanie NOWYCH terminów zapłat: oprócz 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni także 5 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych;
 • Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy;
 • Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników;
 • Skutki nie złożenia sprawozdania
 • Podpisywanie sprawozdania;
 • Korygowanie sprawozdania – NOWOŚC.
 1. Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:
 • termin 30 dni jako termin wynikający z faktury – podstawowa zasada;
 • zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie;
 • otrzymanie a wystawienie faktury – znaczenie praktyczne uregulowań;
 • ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami;
 • pojęcie zapłaty według ustawy;
 • skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie;
 • termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.
 1. Termin 60 dni – maksymalny termin zapłat:
 • termin 60 – dniowy;
 • konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela – omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty;
 • termin liczony od otrzymania faktury;
 • termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie;
 • zasady umowne a zasady zawarte w ustawie – problemy praktyczne.
 • Terminy płatności dla podmiotów publicznych:
 • zasady ustalania terminów zapłat;
 • termin 30-dniowy – kiedy?
 • termin 60 – dniowy jako wyjątek od zasady;
 • zasady płatności przy podmiotach leczniczych.
 1. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:
 • uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne;
 • konieczność zbadania towaru a terminy płatności;
 • zapłaty częściowe a terminy płatności;
 • sankcje przewidziane w ustawie;
 • naliczanie odsetek ustawowych;
 • SANKCJA KARNA;
 • zasady wyliczania rekompensaty;
 • przeliczanie rekompensaty na złote polskie.
 1. Czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie:
 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
 • Postępowanie karne – zasady, tryb;
 • Kary przewidziane ustawą – wzór wyliczenia;
 • Ponowne karanie w przypadku „recydywy”
 1. Dyskusja z uczestnikami.