PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. B. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

PROGRAM:

 1. Zmiany w zakresie praw i obowiązków wierzyciela publicznoprawnego – czynności podejmowane przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
 • Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do czynności wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – w związku z nowelizacja ustawy egzekucyjnej oraz planowanymi zmianami w KPA.
 • Nowe zasady obliczania kwoty bagatelnej dla wszczęcia postepowania egzekucyjnego.
 • Nowe elementy wezwania i oświadczenia zobowiązanego w postępowaniu o wyjawienie majątku i źródeł dochodu zobowiązanego.
 • Odpowiedzialność porządkowa zobowiązanego za odmowę złożenia oświadczenia.
 • Formy poszukiwania majątku i źródeł dochodu zobowiązanego i jego współmałżonka.
 • Upomnienia – koszty upomnienia – nowe zasady w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia.
 • Przepisy przejściowe w zakresie stosowania „starych” i „nowych” zasad przedawnienia kosztów upomnienia.
 1. Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego – zadania wykonywane przez wierzyciela po nowelizacji ustawy.
 • Nowe wzory tytułów wykonawczych – powrót do informacji uchylonych w 2020 roku.
 • Likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji.
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela nie będącego jednocześnie organem egzekucyjnym.
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym.
 • Informacja dodatkowa do TW (eDI) – nowe, istotne dla egzekucji administracyjnej dane dotyczące:

a) małżonka zobowiązanego;

b) podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką

c) podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela.

 • Poszerzone zasady współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym – nowy zakres danych przekazywanych w trakcie postępowania egzekucyjnego – nowy większy zakres e-ZW.
 • Egzekucja z nieruchomości podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzyciela.
 • Nowe, dodatkowe sposoby wszczęcia egzekucji administracyjnej przez administracyjny organ egzekucyjny.
 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego – nowy katalog przesłanek.
 2. Tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji.
 • Likwidacja obowiązku wierzyciela o uzyskanie informacji o nadaniu klauzuli.
 • Nowe wzory pierwotnego i kolejnego TW.
 • Zmiana danych i informacji zawartych w TW.
 • Nowa ilość przesłanek do sporządzenia kolejnego tytułu wykonawczego.
 • Wyłączenie osób / podmiotów, którym nie doręcza się odpisu / wydruku TW.
 • Nowa / dodatkowa przesłanka do wystawienia zmienionego TW.
 1. Nowelizacja w zakresie kosztów egzekucyjnych.
 • Zmiany w zakresie obliczania opłaty manipulacyjnej.
 • Przesłanki wyłączające naliczenie opłaty manipulacyjnej.
 • Nowe przesłanki do pobrania opłaty za czynności egzekucyjne.
 1. Zbieg egzekucji.
 • Nowe zasady współpracy w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej.
 1. Przepisy przejściowe w zakresie poszczególnych zmian – jak stosować przepisy w zakresie wszczętych i niezakończonych postępowań do dnia 24 marca 2024 roku.
 2. Wpływ nowelizacji KPA wynikającej z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków i uprawnień wierzyciela publicznoprawnego.
 • Sposób doręczeń pism w sytuacji, gdy adres nie istnieje i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności.
 • Jak doręczać pisma, jeśli nie można ustalić adresu osoby fizycznej.
 • Nowa formuła wezwań administracyjnych.
 • Definicja trwałego nośnika informacji.
 • Zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległej administracyjnej kary pieniężnej.
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.