(CZYLI W SZCZEGÓLNOŚCI  O OPŁATACH: ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, HOLOWANIE, PARKOWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW, KARY ZA NIEWYREJESTROWANIE POJAZDU, OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA, OPLATA ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ, MANDATY).

USTALANIE, OKREŚLANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, RODZAJE ODSETEK  I PRZEDAWNIENIE.

ZMIANY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OPŁAT  PUBLICZNOPRAWNYCH WCHODZĄCYCH W ŻYCIE OD 25 MARCA 2024R.

PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

 1. Definicja i charakterystyka niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Szczegółowe omówienie wybranych należności publicznoprawnych z uwzględnieniem:
 • sposobu powstawania zobowiązania,
 • określania terminu płatności,
 • rodzaju stosowanych odsetek,
 • zarachowania wpłaty dokonanej po terminie płatności,
 • przedawnienia,
 • zwrotu nadpłaty,
 • kierowania sprawy do egzekucji.
 1. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym (elementy decyzji).
 2. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji ustalającej daną opłatę publicznoprawną (rozróżnienie pojęć przedawnienie wymiaru i przedawnienie należności)?
 3. Zakres zastosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności publicznoprawnych stanowiących dochody jst.
 • czy do wszystkich należności publicznoprawnych stosujemy odsetki od zaległości podatkowych?
 • czy w przypadku rozłożenia na raty zaległości należy naliczyć opłatę prolongacyjną (jeżeli w danej gminie jest uchwała dot. możliwości poboru opłaty prolongacyjnej?)
 • czy w przypadku opóźnienia w płatności stosować zasadę, że odsetek do kwoty 8,70 zł nie pobiera się?
 • czy stosować zasady zarachowania wpłat dokonywanych po terminie na należność główną, odsetki i koszty upomnienia wynikające z Ordynacji podatkowej?
 • kiedy – po zmianie przepisów Ordynacji podatkowej, wobec likwidacji obowiązku wydawania postanowień o zarachowaniu wpłaty – postanowienie powinno być jednak wydane?
 1. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody jst:
 2. Przesłanki stanowiące uzasadnienie dla umorzenie z urzędu:
 • śmierć zobowiązanego będącego osobą fizyczną i zaniechanie dochodzenia zaległości od następców prawnych,
 • dłużnik, osoba prawna wykreślona z rejestru przy jednoczesnym braku odpowiedzialnych osób trzecich,
 • faktyczna lub potencjalna bezskuteczność egzekucji,
 • likwidacja dłużnika nie posiadającego osobowości prawnej,
 • zaistnienie interesu publicznego.
 1. Ulgi na wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie tych należności:
 • przesłanki do umorzenia całości zobowiązania,
 • przesłanki do częściowego umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty.
 1. Procedura postępowania dot. rozpatrzenia wniosku o ulgę (najważniejsze zasady wynikające z k.p.a.).
 2. Forma rozstrzygnięcia wniosku o ulgę w spłacie należności publicznoprawnej.
 3. Egzekucja administracyjna niepodatkowych należności publicznoprawnych.
 • nowy wzór tytułu wykonawczego -TW-1(7),
 • do kiedy wolno stosować „stary” wzór TW?
 • czy i kiedy wysłać upomnienie?
 • czy małżonek zobowiązanego odpowiada za niepodatkowe należności publicznoprawne w tym kary administracyjne jeżeli decyzja była wystawiona tylko na zobowiązanego (jednego z małżonków)?
 • czy upomnienie powinno być wysłane również do małżonka osoby zobowiązanej do zapłaty należności publicznoprawnej?
 • czy wystawiając tytuł wykonawczy dot. niepodatkowej należności publicznoprawnej zaznaczyć należy w tym tytule, że odpowiedzialność za należność obejmuje majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka czy też, że jest to obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym?
 1. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego.
 2. Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi o nie przyjęciu tytułu wykonawczego a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
 3. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego.
 4. Obowiązek stosowania elektronicznego dokumentu zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (e-ZW).
 5. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli ile razy tą samą sprawę można kierować do egzekucji administracyjnej?
 6. Czy występując z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej należy ponownie wysłać upomnienie?
 7. Jakie formalne wymogi musi spełnić wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
 8. Indywidualne pytania.