PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

I. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – sposoby powstawania zobowiązania w opłacie.

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako należność powstająca z mocy prawa – jak rozumieć to w praktyce (przykłady: jak i od kiedy liczyć odsetki w przypadku braku deklaracji, deklaracja złożona po terminie, deklaracja nieprawidłowa, decyzja określająca, czy w decyzji określającej naliczamy odsetki? zawiadomienie o wysokości opłaty doręczone po upływie terminu płatności).
 2. Najczęściej występujące błędy w zakresie dokonywania przypisów i odpisów (w jakim terminie przypisać należność wynikającą z deklaracji, z decyzji, z zawiadomienia? Przypis a niedoręczona decyzja, decyzja na zmarłego podatnika. Czy mimo niedoręczenia zawiadomienia o wysokości opłaty po zmianie stawek powstaje „nowe” zobowiązanie i zaległość w przypadku braku wpłaty?)
 3. Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z czego wynikają? Kiedy mamy do czynienia z zaległością?)
 4. Wygaszenie zobowiązań w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zapłatę, przedawnienie, umorzenie zaległości, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości, bieżących i przyszłych zobowiązań.

II. Przedawnienie zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji „śmieciowej” lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty?
 2. Jaki jest termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wydania w 2024r. decyzji określającej np. za 2019r.?
 3. Czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018 należało uznać za przedawnioną z końcem roku 2023 jeżeli nie podjęto żadnych działań skutkujących przerwaniem lub zawieszeniem biegu terminu przedawnienia?
 4. Czy należało odpisać przedawnioną opłatę z roku 2018 w roku 2023 czy w 2024?
 5. Czy w decyzji określającej opłatę za okresy wsteczne należy naliczyć odsetki od zaległości?
 6. Czy i na jakich zasadach zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia (pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego, w którym momencie następuje zajęcie środków na rachunku bankowym)?
 7. Czy w przypadku przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy równocześnie odpisać z ksiąg rachunkowych należność główną, odsetki i koszty upomnienia?
 8. W jaki sposób udokumentować przedawnienie opłaty, odsetek i kosztów upomnienia?
 9. Jaki dokument stanowił będzie dowód księgowy, w oparciu o który można będzie odpisać przedawnioną opłatę z ksiąg rachunkowych?
 10. Omówienie najnowszych orzeczeń dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – istotna zmiana linii orzeczniczej.
 11. Czy ustanowienie hipoteki lub zastawu skarbowego zabezpiecza przed przedawnieniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

III. Nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kiedy może wystąpić i kiedy przedawni się prawo do zwrotu nadpłaty?

 1. Definicja nadpłaty wg Ordynacji podatkowej (momenty powstania nadpłaty, czy nadpłata musi być zawsze określona decyzją?, czy mamy do czynienia z nadpłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy podatnik uiści opłatę z góry na cały rok?, kto powinien wydać decyzję w sprawie nadpłaty – wymiar czy księgowość?).
 2. Czy nadpłata musi być zwrócona podatnikowi czy innej osobie, która dokonała wpłaty za podatnika?
 3. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty (jak postępować z nadpłatami do wysokości kosztów upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na koszty upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań? Czy nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zarachować na inne podatki lub  zaległość cywilnoprawną?).
 4. Czy można zarachować nadpłatę na zaległość zabezpieczoną wpisem na hipotekę?
 5. Czy w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości należy wydać postanowienie o zarachowaniu? Zmiana zasad wydawania postanowień o zarachowaniu nadpłaty od 1 września 2023r.
 6. Zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie (terminy zwrotu nadpłaty, zwrot nadpłaty z odsetkami).
 7. Jak postąpić z nadpłatami, gdy prawo do zwrotu nadpłaty uległo przedawnieniu?
 8. Postępowania z nadpłatami po śmierci podatnika ( czy podlegają dziedziczeniu i kiedy mogą być zwrócone?).
 9. Czy zwrot nadpłaty po śmierci podatnika dokonywany jest z urzędu jego spadkobiercom czy na ich wniosek?

IV. Indywidualne pytania.