Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych przydatne w zakresie realizowanych zadań  wzory pism, decyzji, postanowień.

PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

 1. Omówienie przepisów Ordynacji podatkowej dot. przedawnienia prawa do wydania decyzji konstytutywnej ustalającej podatek oraz przepisów dot. przedawnienia zobowiązania.
 • Przedawnienie prawa do wydania konstytutywnej decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiących własność osoby fizycznej (jaki jest termin na wydanie decyzji ustalającej?, ile lat wstecz organ podatkowy może opodatkować nieruchomość osoby fizycznej?).
 • Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku podatków gdzie zobowiązanie powstaje z mocy prawa?
 • Omówienie na przykładach konkretnych podatków i opłat należności powstających z mocy prawa – jak rozumieć to w praktyce (jak i od kiedy liczyć odsetki w przypadku braku deklaracji, jak w przypadku deklaracji złożonej po terminie czy też deklaracji nieprawidłowej.
 • Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania wobec braku uprzedniego złożenia deklaracji (do kiedy wydać decyzję?, czy w takiej decyzji należy wyliczyć odsetki?, czy i jak określić termin płatności?).
 • Czy do niepodatkowych należności budżetowych w kwestii przedawnienia stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej czy przepisy prawa materialnego regulujące dane należności (np. ustawa o drogach publicznych, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa prawo o ruchu drogowym)?
 • Najczęściej występujące błędy w zakresie dokonywania przypisów i odpisów podatków i należności publicznoprawnych w księgach rachunkowych (w jakim terminie przypisać podatek, opłatę czy inną należność publicznoprawną wynikającą z decyzji, deklaracji czy innego dokumentu wyliczającego jej wysokość? Przypis a niedoręczona decyzja, decyzja wydana i wysłana na zmarłego podatnika.
 • Terminy płatności poszczególnych podatków, opłat i należności publicznoprawnych (z czego wynikają? Kiedy mamy do czynienia z zaległością?)
 • Kiedy i w jaki sposób wygasają zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych (zapłata, przedawnienie, umorzenie zaległości, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości, bieżących i przyszłych zobowiązań).
 1. Przedawnienie zobowiązań powstających z mocy prawa w przypadku których podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację, w której dokonuje wyliczenia podatku (m.in. podatek od nieruchomości osób prawnych, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 • Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty?
 • Jaki jest termin płatności podatku lub opłaty w przypadku wydania w 2023r. decyzji określającej np. za 2018r.?
 • Czy podatek lub opłatę za rok 2017 należało uznać za przedawnione z końcem roku 2022 jeżeli nie podjęto żadnych działań skutkujących przerwaniem lub zawieszeniem biegu terminu przedawnienia?
 • Czy należało odpisać przedawniony podatek lub opłatę z roku 2017 w roku 2022 czy w 2023?
 • Czy w decyzji określającej wysokość podatku lub opłaty za okresy wsteczne należy naliczyć odsetki od zaległości?
 • Czy i na jakich zasadach zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia (pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego, w którym momencie następuje zajęcie środków na rachunku bankowym)?
 • Czy w przypadku przedawnienia podatku (opłaty) należy równocześnie odpisać z ksiąg rachunkowych należność główną, odsetki i koszty upomnienia?
 • W jaki sposób udokumentować przedawnienie podatku, opłaty, odsetek i kosztów upomnienia?
 • Jaki dokument stanowił będzie dowód księgowy, w oparciu o który można będzie odpisać przedawniony podatek i opłatę z ksiąg rachunkowych?
 • Omówienie najnowszych orzeczeń dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – istotna zmiana linii orzeczniczej.
 • Czy ustanowienie hipoteki lub zastawu skarbowego zabezpiecza przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego?
 1. Nadpłata w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych – kiedy może wystąpić i kiedy przedawni się prawo do zwrotu nadpłaty?
 • Definicja nadpłaty wg Ordynacji podatkowej (momenty powstania nadpłaty, czy nadpłata musi być zawsze określona decyzją?, czy mamy do czynienia z nadpłatą gdy podatnik podatku od nieruchomości zapłaci podatek z góry za cały rok? Czy stanowić będzie nadpłatę opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczona z góry na cały rok?, kto powinien wydać decyzję w sprawie nadpłaty – wymiar czy księgowość?).
 • Czy nadpłata musi być zwrócona podatnikowi czy innej osobie, która dokonała wpłaty za podatnika?
 • Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty (jak postępować z nadpłatami do wysokości kosztów upomnienia?, czy można zaliczyć  nadpłatę na koszty upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań? Czy nadpłatę w podatku od nieruchomości można zaliczyć na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odwrotnie? Czy nadpłata podatku może zostać zarachowana na  zaległość cywilnoprawną?).
 • Czy można zarachować nadpłatę na zaległość zabezpieczoną wpisem na hipotekę?
 • Czy w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości należy wydać postanowienie o zarachowaniu? Zmiana zasad wydawania postanowień o zarachowaniu nadpłaty od 1 września 2023r.
 • Zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie (terminy zwrotu nadpłaty, zwrot nadpłaty z odsetkami).
 • Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu nadpłaty i jak postąpić z nadpłatami, gdy prawo do zwrotu nadpłaty uległo przedawnieniu?
 • Postępowania z nadpłatami po śmierci podatnika ( czy podlegają dziedziczeniu i kiedy mogą być zwrócone?).
 • Kiedy przedawni się nadpłata, która powinna być zwrócona zmarłemu podatnikowi?