PROWADZĄCY

I Prowadzący – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

II Prowadzący – Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

III Prowadzący – Ekonomista, analityk finansowy, księgowa, specjalista z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej, poparte wieloma dyplomami i certyfikatami. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości (ujęcia środków trwałych, inwentaryzacji, sprawozdawczości finansowej, dostosowania polityki rachunkowości do wymogów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych). Jest autorką poradnika dla pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”.

PROGRAM:

I dzień – Podstawowe pojęcia w zakresie finansów publicznych, jawność i zasady gospodarki środkami publicznymi 05 września 2022 r

 1. Środki publiczne: co to są środki publiczne; co to są dochody publiczne; na co przeznacza się środki publiczne.
 2. Jednostki sektora finansów publicznych: jakie mamy formy jednostek sektora finansów publicznych; kto tworzy sektor finansów publicznych; kto tworzy, łączy, likwiduje jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
 3. Jawność finansów publicznych: jak realizowana jest zasada jawności; co podajemy do publicznej wiadomości i w jakim terminie.
 4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi: na co mogą być ponoszone wydatki publiczne; w jaki sposób powinny być dokonywane wydatki publiczne.
 5. Dług publiczny: co obejmuje państwowy dług publiczny jakie tytuły dłużne; jak obliczany jest dług publiczny.
 6. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych: kto może zaciągać zobowiązania i w jakim zakresie.
 7. Obowiązki głównego księgowego: o czym świadczy podpis głównego księgowego; jakie ma prawa i obowiązki główny księgowy.
 8. Odpowiedzialność kierownika jednostki: za co odpowiada kierownik jednostki sektora finansów publicznych.
 9. Zaangażowanie wydatków.

II dzień – Klasyfikacja  budżetowa w samorządowych jednostkach budżetowych – 08 września 2022 r.

 1. Klasyfikacja budżetowa w jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków.
 2. Klasyfikacja budżetowa w tym rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:
 • świadczenie usług publicznych oraz ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem tych usług;
 • wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy;
 • jakie wydatki mogą wystąpić w rozdziałach podmiotowych;
 • rozdziały podmiotowe, a wzór Z-JST;
 • czemu służy wzór Z-JST;
 • kto składa i w jakim terminie Z- JST;
 1. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
 • klasyfikowanie dochodów: 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;
 • klasyfikowanie wydatków do § 401, § 404, § 479, § 480;
 • klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
 • klasyfikowanie wydatków do § 419;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
 • stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 • kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
 1. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w klasyfikowaniu dochodów i wydatków.

III dzień – ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM – 13 września 2022 r.

 1. Definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
 2. Standardu Rachunkowości nr 11.
 3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).
 4. Klasyfikacja środków trwałych – zmiany w nowej klasyfikacji KŚT – porównanie do poprzedniej KŚT.
 5. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 6. Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji.
 7. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych.
 8. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego:
  sprzedaż składników majątku,
  • likwidacja składników majątku.
 9. Inwentaryzacja środków trwałych i błędy popełniane przez jednostki:
  Metody i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  • Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji
  • Wycena oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (niedobory i nadwyżki).
 10. Wartość bilansowa środków trwałych.
 11. Środki trwałe w budowie (inwestycje):
  Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
  • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie ( inwestycji).
  • Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.

IV dzień – Wykonywanie planu finansowego w samorządowej jednostce budżetowej, a uchwała budżetowa i WPF  –

15 września 2022 r.

1. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jednostki samorządu terytorialnego:

 • szczegółowość planu finansowego w tym grupy paragrafów wydatkowych;
 • kto odpowiada za sporządzenie planu finansowego

2. Zmiany w planie finansowym jednostki:

 • kto może dokonywać zmian w planie finansowym.

3. Ewidencja planu finansowego i jego zmian;

4. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej w tym zakupy na raty.

5. Zaangażowanie:

 • pojęcie zaangażowania;
 • kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie;
 • ewidencja księgowa zaangażowania.

6. Pytania.

V dzień – ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 20 września 2022 r.

 1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze  środków UE.
 2. Regulacje  wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych oraz u i  innych  beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE:
 • polityka rachunkowości
 • dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa)
 • plan kont
 1. Dostosowanie polityki rachunkowości  w jednostce sektora finansów publicznych oraz u innych  beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE do wymagań wyodrębnionej ewidencji:
 • wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie
 • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
 • wyodrębniona ewidencja rozrachunków
 • wyodrębniona ewidencja kosztów i przychodów
 • odpowiedni Kod Księgowy
 1. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.
 2. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego kontrole projektów na miejscu, kontrole na zakończenie realizacji projektu.
 3. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

VI dzień – Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek budżetowych – 26 września 2022 r.

 1. Polityka rachunkowości – podstawa rachunkowości jednostki.
 2. Zasady ewidencji należności i dochodów, w tym m.in.: przypisy, odpisy, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe, wycena, odpisy aktualizujące – dokumentacja, ważne zapisy w instrukcjach.
 1. Specyfika ewidencji odsetek od należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 2. Inne rozrachunki – istota, sposoby ustalania w zależności od rodzaju, wycena.
 3. Zasady zaciągania zobowiązań finansowych, a zaangażowanie.
 4. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne.
 5. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: odsetki od zobowiązań, koszty
 6. postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości i incydentalne.
 7. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja.
 8. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: błędy w ewidencji kwot do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
 9. Konta pozabilansowe – co możliwe, a co konieczne.
 10. Ewidencja wyniku finansowego, a fundusz jednostki – istota, analityka.
 11. Sesja pytań i odpowiedzi.

VII dzień – Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w 2022r.29 września 2022 r.

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

1. Przedstawienie zmian w sprawozdawczości budżetowej m.in.:

– w zasadach i formach przekazywania sprawozdań jednostkowych;

– we wzorze Rb-27S; Rb-30S jak również w instrukcji sporządzania sprawozdań.

2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań z uwzględnieniem zmian:

Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych z uwzględnieniem najnowszych zmian.

1. Przedstawienie zmian w sprawozdawczości m.in.:

– w formach przekazywania sprawozdań jednostkowych;

– w instrukcji sporządzania sprawozdań.

2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;

Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

III. Pytania.