PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Prowadzi FORA Audytorów, Skarbników, Przewodniczących Rad. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont –w Instytucjach Kultury:
 • ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych,
 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
 1. Przychody i  koszty –   konta zespołu „7”, „ 4” –  ewidencja rachunkowa, opis, wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych), dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych) – schematy księgowań z wyjaśnieniami.
 2. Należności i zobowiązania oraz odsetki oraz ich aktualizacja:
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne – po kolejnych zamianach,
 • zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
 1. Różnice pomiędzy przychodami i kosztami bilansowymi a podatkowymi CIT-8.
 2. CIT-8(32) i CIT-8/O(18) za 2023r. – jakie przychody i koszty wykazywać w poszczególnych pozycjach wskazanych dokumentów.
 3. Wybrane zagadnienia podatkowe – w podatku dochodowym od osób prawnych a dotyczące Instytucji Kultury:
 • co to jest przychód podatkowy,
 • jak kwalifikować przychody podatkowe w IK,
 • co to jest koszt podatkowy,
 • jak kwalifikować koszty podatkowe w IK.
 1. Pytania i odpowiedzi – wyjaśnienie zgłoszonych problemów przez Instytucje Kultury.