PROWADZĄCY:

Psycholog, oligofrenopedagog i terapeuta EEG Biofeedback. Ukończyła kurs Terapii Ręki oraz Trening Umiejętności Społecznych i Trening Kontroli Złości. Od 2008 roku pracuje również jako wykładowca i trener. Swoje umiejętności trenerskie zdobywałam szkoląc kadrę zarządzającą organizacji pozarządowych (WTZ), placówek oświatowych, pielęgniarki i położne oraz kadrę pedagogiczną żłobków, przedszkoli i szkół. Od 16 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, w tym również z dziećmi z niepełnosprawnościami prowadząc warsztaty w zakresie, w jakim tego potrzebują. Od 2013 roku prowadzi gabinet psychologiczny ukierunkowując swe działania na pomoc dziecku i rodzinie poprzez konsultacje, poradnictwo psychologiczne i zajęcia terapeutyczne. Dla chcących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze oferuję warsztaty Kompetencji Rodzicielskich, szkolenia i prelekcje dla rodziców/opiekunów, również tych w pieczy zastępczej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów relaksacyjnych, dla osób przeciążonych pracą, o niskich kompetencjach w radzeniu sobie ze stresem. Prowadzi wiele szkoleń online jak również jest autorką wielu artykuł i nagrań w tym zakresie.

PROGRAM:

  1. Zachowanie trudne – kryteria oceny.
  2. Klasyfikacja zachowań trudnych i ich funkcje.
  3. Czynniki sprawiające, że zachowanie trudne zaczyna być trudne.
  4. Zachowania niepożądane u dzieci z ASD (zachowania agresywne i autoagresywne, zachowania destrukcyjne, zakłócające, autostymulacyjne, nieprawidłowe reakcje emocjonalne, wybiórczość pokarmowa, zachowania rytualistyczne i autoerotyczne).
  5. Redukcja zachowań niepożądanych.
  6. Sposoby wygaszania zachowań niepożądanych w środowisku szkolnym i domowym.
  7. Metody terapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.