PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM:

 1. Czynności przygotowawcze do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego w świetle aktualnych regulacji prawnych w 2023 roku.
 2. Rozliczanie wyników inwentaryzacji jako pierwszy krok do wiarygodnych danych sprawozdawczych.
 3. Sprawozdanie finansowe (w tym: jednostkowe sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej przez CUW, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego: istota, cel, zakres.
 4. Wzorce, terminy i forma sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 5. Obowiązek publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego.
 6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Bilans jednostki: zasady sporządzania oraz wycena bilansowa aktywów i pasywów, w tym: koszty i przychody na przełomie roku, odpisy aktualizujących wartość aktywów (zasady tworzenia, wykorzystania oraz rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności i materiałów a także odpisów z tytułu trwałej utraty środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych).
 8. Rachunek zysków i strat jednostki: ustalenie oraz prezentacja przychodów i kosztów.
 9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – zasady sporządzania, omówienie istotnych pozycji zestawienia.
 10. Informacja dodatkowa – cel, zakres, forma, omówienie poszczególnych wierszy, propozycja prezentacji danych szczegółowych.
 11. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 12. Zdarzenia po dniu bilansowym: istota i sposób postępowania.