PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

PROGRAM:

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:

  1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
  2. Forma składania sprawozdań;
  3. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania w zakresie operacji finansowych;
  4. Jakie rodzaje sprawozdań należy składać i kiedy.
  5. Podział na dłużników (wierzycieli) krajowych i zagranicznych.

II. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

– pojęcie krótko, długoterminowe w sprawozdaniach z operacji finansowych;

– pojęcie wartości nominalnej zobowiązania;

– jak prezentujemy m.in. zakup na raty, umowa nienazwana.

– zobowiązania wymagalne jak rozumiemy w sprawozdaniu Rb-Z

– niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania;

– kiedy i kto prezentuje dane w części D sprawozdania Rb-Z.

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:

– Wartość nominalna należności;

– Czy depozyty należy wykazać w sprawozdaniu;

– Co to jest należność uboczna;

– Czy prezentujemy odsetki, koszty upomnień, kwoty rekompensujące;

– Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N;

– Odpis aktualizujący czy ma znaczenie w sprawozdaniu Rb-N;

–  Czy prezentujemy w sprawozdaniu Rb-N, a jeżeli tak to jak prezentuje się w sprawozdaniu np. koszty postępowania sądowego czy egzekucyjnego? Czy zasądzony obowiązek naprawienia szkody z wyroku karnego to należność uboczna?

Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych:

– kiedy sporządzamy sprawozdanie Rb-UZ;

– jak należy prezentować dane w zakresie części B3 i B4 sprawozdania.

III. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach.

IV. Pytania.