PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM:

1. Polityka rachunkowości – istota, funkcje.

2. Elementy polityki rachunkowości.

3. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.

4. Zasady opracowania, wdrażania i dokonywania zmian w polityce rachunkowości.

5. Polityka rachunkowości jako ważny element kontroli zarządczej, w tym powiązanie polityki rachunkowości z innymi procedurami wewnętrznymi.

6. Praktyczne aspekty zasady istotności i uproszczenia stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.

7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych.

8. System ochrony danych finansowych w systemach informatycznych.

9. Omówienie wybranych problemów rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, w tym:

  • zasady ujmowania (planowania, wykonania i ewidencji) dochodów i wydatków budżetowych,
  • zasady gospodarki kasowej,
  • karty płatnicze,
  • rachunkowość środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem KSR nr 11 i stanowiska w sprawie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

10. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont zawartych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r., uwzględniając zapotrzebowanie na informacje ujmowane m.in. w sprawozdaniach finansowych i budżetowych.

11. Najczęściej popełniane nieprawidłowości w zapisach polityki rachunkowości.