PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

 1. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela – czyli kiedy wierzyciel musi a kiedy może zainicjować postępowanie egzekucyjne?
  • Doprecyzowanie zasad stosowania KPA do działań podejmowanych przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego (działania informacyjne, upomnienia).
  • Zmiana sposobu wyliczania kwoty zaległości obligującej wierzyciela do zainicjowania działań przedegzekucyjnych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  • Warunki nie wystawiania tytułu wykonawczego – przed i po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.
  • Nowe elementy tytułu wykonawczego (imiona rodziców oraz data urodzenia zobowiązanego) – co w sytuacji gdy wierzyciel nie posiada wszystkich danych?
 2. Przekazywanie e-TW do organu egzekucyjnego przez wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym.
  • Na które elementy przy sporządzaniu e-TW zwrócić szczególną uwagę (kody podstaw prawnych, prawidłowe określenie charakteru należności).
  • Omówienie najczęściej występujących wątpliwości przy wypełnianiu e-TW ((jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).
  • Podpis elektroniczny na e-TW ( rodzaj podpisu elektronicznego, kto może podpisywać? Jakie upoważnienia od wierzyciela powinni posiadać pracownicy organu wierzycielskiego?)
  • Konsekwencje nieprawidłowo sporządzonego i podpisanego e-TW. Zakres weryfikacji TW w aplikacji e-TW przez organ egzekucyjny.
  • Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi wierzyciela o nieprzyjęciu TW a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
  • Sprawdzanie przez wierzyciela statusu TW w aplikacji e-TW.
 1. Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego – rozszerzenie katalogu informacji.
 • Dane dot. małżonka zobowiązanego.
 • Dane dot. podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności obciążone hipoteką lub zastawem skarbowym.
 • Dane dot. podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela.
 • Zmiany w zakresie danych przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego w trakcie postępowania egzekucyjnego – szerszy zakres danych w e-ZW.
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie niedotrzymania terminu płatności należności rozłożonej na raty – kiedy wygasa decyzja ratalna?
 1. Kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia.
  • Jak wg zmienionych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym przedawniać się będą koszty upomnienia od 25 marca 2024r.?
  • Na jakich zasadach i kiedy przedawnią się koszty upomnienia wynikające z upomnień doręczonych przed 25 marca 2024r.?
  • Przepisy przejściowe dotyczące aktualnych i nowych zasad przedawnienia kosztów upomnienia.
  • Bieżące problemy związane z obowiązkiem zapłaty kosztów upomnienia ( zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem, czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?).
 1. Umorzenia postępowania egzekucyjnego (zmieniony katalog przesłanek) – jakie działania może podjąć wierzyciel po umorzeniu postępowania?
 • Kiedy (po jakim czasie od umorzenia) i w jaki sposób wierzyciel może wnioskować o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
 • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).
 • Wskazanie majątku zobowiązanego jako warunek ponownego wszczęcia egzekucji (forma wyjawienia majątku, jak postąpić gdy zobowiązany nie reaguje na wezwanie o wyjawienie majątku? Jakie informacje powinien zamieścić wierzyciel w wezwaniu do wyjawienia majątku?).
 • Czy przed sporządzeniem wniosku o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu należy doręczyć upomnienie?
 • Nowe elementy wezwania i oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu.
 • Zmiana przepisów w zakresie sankcji za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym.
 • Gdzie i na podstawie jakich przepisów wierzyciel może poszukiwać informacji o majątku zobowiązanego?
 • Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 1. Tytuły wykonawcze stosowane w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
 • Jakie dane zobowiązanego musi posiadać wierzyciel aby prawidłowo wypełnić tytuł wykonawczy (skąd je pozyskać? Np. informacje dotyczące małżonka zobowiązanego).
 • Nowe wzory pierwotnego i kolejnego tytułu wykonawczego.
 • Kiedy sporządza się kolejny tytuł wykonawczy?
 • Kiedy należy sporządzić zmieniony tytuł wykonawczy (nowa, dodatkowa przesłanka)?
 • Dalszy tytuł wykonawczy – jakie przesłanki sporządzenia po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym?
 • Zniesienie obowiązku nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji – co to oznacza dla wierzyciela?

7. Zmiana przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego.

 • Co składa się na koszty egzekucyjne?
 • Zmiany dotyczące naliczania opłaty manipulacyjnej.
 • Kiedy opłata manipulacyjna nie będzie naliczana?
 • Opłaty za czynności egzekucyjne – nowe przesłanki naliczania opłaty.
 • Kto płaci koszty egzekucyjne?
 • Kiedy koszty egzekucyjne zapłaci wierzyciel?
 • Czy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem do organu egzekucyjnego o umorzenie kosztów egzekucyjnych?
 1. Jakie przepisy „stare” czy „nowe” stosować do upomnień oraz do postępowań wszczętych i niezakończonych do 24 marca 2024r.?
 2. Pytania i odpowiedzi.