PROWADZĄCY: Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich.

Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Od 14 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy.

Współpracując z Infor prowadzi szkolenia internetowe (Inforakademia), jak również jest prelegentem na licznych Konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej.

Prowadzi także szkolenia zamknięte dla konkretnych firm zarówno z sektora publicznego jak też z sektora prywatnego. Szkolenia prowadzi metodą warsztatową, dzięki której słuchacz intuicyjnie interpretuje przepisy i łatwiej wprowadza je w życie zawodowe. Doradza jak wykorzystać przepisy prawa pracy w elastycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

PROGRAM:

I. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy:

 • Zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej – okazjonalna, bezterminowa, hybrydowa
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy / na wniosek pracownika
 • Szczególne grupy pracowników, którym na ich wniosek należy udzielić zgody na pracę zdalną
 • Procedura ochrony danych osobowych dla pracowników w pracy zdalnej
 • Zasady BHP – obowiązki pracodawcy w pracy zdalnej (przygotowanie ryzyka zawodowego/przygotowanie informacji o przestrzeganiu zasad BHP
 • Kontrola pracodawcy pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną – bhp, czas pracy, ochrona danych osobowych
 • Narzędzia pracy, koszty utrzymania „biura” w innym miejscu niż siedziba pracodawcy – zasady rozliczania i algorytmy do wyliczenia ryczałtów/ekwiwalentów
 • Regulamin Pracy /Regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrz zakładowe procedury – proponowane zapisy
 • Procedura przechodzenia z umowy na telepracę na pracę zdalną
 • Dokumentacja pracownicza związana z wprowadzeniem pracy zdalnej -przykładowe wzory – polecenia/wnioski/porozumienia/oświadczenia

II. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników:

 • Regulamin pracy a nowe zapisy dotyczące monitoringu – badanie trzeźwości pracowników – przykładowe zapisy do regulaminu i wzór informacji dla pracownika o wprowadzeniu badania trzeźwości pracowników na obecność alkoholu i innych środków w organizmie o podobnym działaniu jak alkohol
 • Kto może zostać poddany badaniu trzeźwości – czy pracodawca musi ograniczyć się tylko do zatrudnionych pracowników –  zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Kiedy badanie trzeźwości pracownika przeprowadza pracodawca a kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego/ specjalistyczne laboratorium – wzór protokołu sporządzonego po przeprowadzaniu badania
 • Zasady przeprowadzania badania trzeźwości przez pracodawcę – czas, częstotliwość, upoważnienia do przeprowadzenia badań (osoby uprawnione), miejsce przeprowadzania badań
 • Rodzaje urządzeń dedykowanych do przeprowadzania badań trzeźwości – procedura wykonywania badań uregulowana rozporządzeniem wykonawczym
 • Parametry – kiedy pracownik traktowany jest jako osoba po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu
 • Wykaz środków odurzających – zgodnie z rozporządzeniem – które działają podobnie do alkoholu
 • Metody kontroli na obecność środków odurzających – w miejscu pracodawcy, przez policję i specjalistyczne laboratorium
 • Konsekwencje dla pracownika w związku z pozytywnym wynikiem badania trzeźwości
 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z badaniem trzeźwości – miejsce archiwizacji dokumentów, w zależności od środków dyscyplinujących zastosowanych przez pracodawcę

III. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

 1. Elastyczna organizacja pracy:
 • Co rozumiemy przez elastyczną organizację czasu pracy
 • Komu przysługuje prawo do skorzystania z elastycznej organizacji pracy
 • Sposób, termin składania wniosku przez pracownika – jakie dane powinien zawrzeć w składanym przez siebie wniosku
 • Ile czasu ma pracodawca na rozpatrzenie wniosku
 • W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić pracownikowi pracy w elastycznej organizacji pracy
 • Sankcje dla pracodawcy za bezpodstawne odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy
 • Wzory wniosków o elastyczną organizację pracy
 1. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 oraz uprawnienia rodziców dzieci do lat 4
 • Rodzice dzieci do lat 8 – uprawnienie o decyzji w poleceniach pracodawcy dotyczące czasu pracy
 • Rodzice dzieci do lat 4 – uprawnienia do decyzji o poleceniach pracodawcy dotyczących czasu pracy
 1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – 2 dni
 • Sytuacje życiowe, w których pracownik będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia
 • Termin składania wniosku na zwolnienie z siły wyższej
 • Wykorzystanie uprawnienia – wniosek na wykorzystanie w dniach czy w godzinach
 • Wynagrodzenie za czas korzystania z uprawnienia
 • Wzór wniosku o skorzystanie z 2 dni na siłą wyższą
 1. Urlop opiekuńczy:
 • W jakim celu pracownik wnioskuje o urlop opiekuńczy
 • Wymiar urlopu opiekuńczego
 • Kiedy pracownik może skorzystać z uprawnienia
 • Termin składania wniosku o urlop opiekuńczy – jakie dane należy zamieścić we wniosku
 • Czy za dni korzystania z urlopu opiekuńczego należy się pracownikowi wynagrodzenie
 • Wzór wniosku na skorzystanie z urlopu opiekuńczego
 1. Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim:
 • Wymiar urlopu rodzicielskiego
 • Czy urlop rodzicielski musi być wykorzystany zaraz po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego
 • Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego między rodzicami
 • Jakie są skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 1. Urlop wychowawczy a prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie prawa do wychowawczego:
 2. Urlop ojcowski:
 • nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego

IV. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.

 1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę:
 • Umowa o pracę na okres próbny – zmiany zasad nawiązywania umowy na okres próbny – od czego uzależniona jest okres długości umowy na okres próbny
 • Elementy umowy o pracę – zmiany w podstawowych zapisach w umowie o pracę
 • Możliwość wydłużenia umowy na okres próbny o czas nieobecności pracownika
 • Nowe zasady nawiązywania umów na czas określony
 • Wniosek pracownika o inny rodzaj umowy o pracy
 • Omówienie wzoru umowy o pracę na okres próbny
 • Prawo pracownika do zatrudnienia u dwóch pracodawców
 1. Zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę:
 • Rozwiązywanie umów na czas określony – obowiązek pracodawcy i uprawnienia pracownika
 1. Obowiązki informacyjne względem pracownika:
 • Nowa, rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
 • Termin na wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia
 • Co to znaczy, że informacja musi być przygotowana indywidualnie dla każdego pracownika
 • W jaki sposób wydajemy pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia
 • Którym pracownikom wydajemy nowe, rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia
 • Składowe dokumentu Informacji o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych punktów dokumentu
 • Obowiązek informowania pracownika o nazwie instytucja zabezpieczenia społecznego
 • Obowiązek informowania o zmianie siedziby pracodawcy
 1. Zmiany dotyczące czasu pracy:
 • Zmian ilości przerw w pracy uzależnionych od ilości godzin pracy pracownika w dobie pracowniczej
 • Czas szkolenia pracownika na polecenie pracodawcy zaliczany do czasu pracy