PROWADZĄCY:

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy. Prowadzi kursy i szkolenia z prawa pracy w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce. Dzieli się swoją wiedzą ze słuchaczami nie tylko wiedzą teoretyczna ale również praktyczną.

PROGRAM:

I. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy:

 • Zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej – czasowa, okazjonalna, bezterminowa, hybrydowa
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy / na wniosek pracownika
 • Szczególne grupy pracowników, którym na ich wniosek należy udzielić zgody na pracę zdalną
 • Procedura ochrony danych osobowych dla pracowników w pracy zdalnej
 • Zasady BHP – obowiązki pracodawcy w pracy zdalnej (przygotowanie ryzyka zawodowego/przygotowanie informacji o przestrzeganiu zasad BHP
 • Kontrola pracodawcy pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną – bhp, czas pracy, ochrona danych osobowych
 • Narzędzia pracy, koszty utrzymania „biura” w innym miejscu niż siedziba pracodawcy – zasady rozliczania i algorytmy do wyliczenia ryczałtów/ekwiwalentów
 • Regulamin Pracy /Regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrz zakładowe procedury – proponowane zapisy
 • Procedura przechodzenia z umowy na telepracę na pracę zdalną
 • Dokumentacja pracownicza związana z wprowadzeniem pracy zdalnej -przykładowe wzory – polecenia/wnioski/porozumienia/oświadczenia

II. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników.

 • Regulamin pracy a nowe zapisy dotyczące monitoringu – badanie trzeźwości pracowników – przykładowe zapisy do regulaminu i wzór informacji dla pracownika o wprowadzeniu badania trzeźwości pracowników na obecność alkoholu i innych środków w organizmie o podobnym działaniu jak alkohol
 • Kto może zostać poddany badaniu trzeźwości – czy pracodawca musi ograniczyć się tylko do zatrudnionych pracowników –  zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Kiedy badanie trzeźwości pracownika przeprowadza pracodawca a kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego/ specjalistyczne laboratorium – wzór protokołu sporządzonego po przeprowadzaniu badania
 • Zasady przeprowadzania badania trzeźwości przez pracodawcę – czas, częstotliwość, upoważnienia do przeprowadzenia badań (osoby uprawnione), miejsce przeprowadzania badań
 • Rodzaje urządzeń dedykowanych do przeprowadzania badań trzeźwości – procedura wykonywania badań uregulowana rozporządzeniem wykonawczym
 • Parametry – kiedy pracownik traktowany jest jako osoba po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu
 • Wykaz środków odurzających – zgodnie z rozporządzeniem – które działają podobnie do alkoholu
 • Metody kontroli na obecność środków odurzających – w miejscu pracodawcy, przez policję i specjalistyczne laboratorium
 • Konsekwencje dla pracownika w związku z pozytywnym wynikiem badania trzeźwości
 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z badaniem trzeźwości – miejsce archiwizacji dokumentów, w zależności od środków dyscyplinujących zastosowanych przez pracodawcę

III. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

 1. Elastyczna organizacja pracy:
 • Co rozumiemy przez elastyczną organizację czasu pracy
 • Komu będzie przysługiwało prawo do skorzystania z elastycznej organizacji pracy
 • Sposób, termin składania wniosku przez pracownika – jakie dane powinien zawrzeć w składanym przez siebie wniosku
 • Ile czasu ma pracodawca na rozpatrzenie wniosku
 • W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić pracownikowi pracy w elastycznej organizacji pracy
 • Sankcje dla pracodawcy za bezpodstawne odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy
 • Wzory wniosków o elastyczną organizację pracy
 1. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 oraz uprawnienia rodziców dzieci do lat 4:
 • Rodzice dzieci do lat 8 – uprawnienie o decyzji w poleceniach pracodawcy dotyczące czasu pracy
 • Rodzice dzieci do lat 4 – uprawnienia do decyzji o poleceniach pracodawcy dotyczących czasu pracy
 1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – 2 dni:
 • Sytuacje życiowe, w których pracownik będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia
 • Termin składania wniosku na zwolnienie z siły wyższej
 • Wykorzystanie uprawnienia – wniosek na wykorzystanie w dniach czy w godzinach
 • Wynagrodzenie za czas korzystania z uprawnienia
 • Wzór wniosku o skorzystanie z 2 dni na siłą wyższą
 1. Urlop opiekuńczy:
 • W jakim celu pracownik wnioskuje o urlop opiekuńczy
 • Wymiar urlopu opiekuńczego
 • Kiedy pracownik może skorzystać z uprawnienia
 • Termin składania wniosku o urlop opiekuńczy – jakie dane należy zamieścić we wniosku
 • Czy za dni korzystania z urlopu opiekuńczego należy się pracownikowi wynagrodzenie
 • Wzór wniosku na skorzystanie z urlopu opiekuńczego
 1. Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim:
 • Wymiar urlopu rodzicielskiego
 • Czy urlop rodzicielski będzie musiał być wykorzystany zaraz po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego
 • Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego między rodzicami
 • Jakie będą skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Wysokość zasiłku macierzyńskie
 • Którym rodzicom będzie przysługiwał urlop rodzicielski na nowych zasadach a którym rodzicom na starych zasadach – okresy przejściowe
 1. Urlop wychowawczy a prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie prawa do wychowawczego.
 2. Urlop ojcowski:
 • nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego

IV. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.

 1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę:
 • Umowa o pracę na okres próbny – zmiany zasad nawiązywania umowy na okres próbny – od czego uzależniona jest okres długości umowy na okres próbny
 • Elementy umowy o pracę – zmiany w podstawowych zapisach w umowie o pracę
 • Możliwość wydłużenia umowy na okres próbny o czas nieobecności pracownika
 • Nowe zasady nawiązywania umów na czas określony
 • Wniosek pracownika o inny rodzaj umowy o pracy
 • Omówienie wzoru umowy o pracę na okres próbny
 • Prawo pracownika do zatrudnienia u dwóch pracodawców
 1. Zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę:
 • Rozwiązywanie umów na czas określony – obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę, konsultacji ze związkami zawodowymi oraz prawo do przywrócenia do pracy
 1. Obowiązki informacyjne względem pracownika:
 • Nowa, rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
 • Termin na wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia
 • Co to znaczy, że informacja musi być przygotowana indywidualnie dla każdego pracownika
 • W jaki sposób wydajemy pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia
 • Którym pracownikom wydajemy nowe, rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia
 • Składowe dokumentu Informacji o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych punktów dokumentu
 • Obowiązek informowania pracownika o nazwie instytucja zabezpieczenia społecznego
 • Obowiązek informowania o zmianie siedziby pracodawcy
 1. Zmiany dotyczące czasu pracy:
 • Zmian ilości przerw w pracy uzależnionych od ilości godzin pracy pracownika w dobie pracowniczej
 • Czas szkolenia pracownika na polecenie pracodawcy zaliczany do czasu pracy