PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2006 r. „Zwrot podatku akcyzowego – Przepisy – Komentarz – Wzory pism” – wyd. Bank Modułów Kształceniowych „BMK” S.C. Warszawa 2006 r. oraz książki wydanej w 2019 roku przez ODDK Gdańsk pt. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzory pism i decyzji (z suplementem elektronicznym).

PROGRAM:

1. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.

2. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy.

3. Stawka zwrotu w 2022 roku – podstawa prawna.

4. Olej napędowy, czyli jaki olej.

5. DJP, czyli duże jednostki przeliczeniowe.

6. Zmiany wprowadzone w zakresie wielkości limitu (zmiana ustawy z 2021 roku).

7. Uprawnienia Ministra Rolnictwa w zakresie monitorowania podatku akcyzowego.

8. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego; braki formalne, walidacja stwierdzonych nieprawidłowości; zakres stosowania przepisów KPA.

9. Postępowanie dowodowe.

10. Limit zwrotu w 2022 roku :

  • postępowanie w zakresie zwrotu w II półroczu 2022 r. , w tym:
  • załączniki do wniosku „lutowego”,
  • analiza faktur i innych dokumentów dot. zwrotu w II półroczu 2022 r.
  • zwrotu analiza faktur, w tym analiza faktu dot. innych osób, adnotacje urzędowe na fakturach;
  • terminy administracyjne w II półroczu 2022 roku: przyjmowania wniosków z załącznikami, postępowanie dowodowe, zasada ostatniego słowa przed wydaniem decyzji, czas wydawania decyzji oraz wypłacania orzeczonej kwoty zwrotu;
  • elementy składowe decyzji limitowej.
  • odpowiednie stosowanie przepisów KPA

11. Zbycie i inne zmiany w stanie posiadania gruntów.

12. Prawna możliwość zmiany limitu.

13. Metryka sprawy administracyjnej w zakresie zwrotu akcyzy rolnej oraz metryka sprawy administracyjnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

14. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa. Postępowanie w sprawie zwrotu kwoty nadpłaconej oraz kwoty pobranej nienależnie, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie.

15. Wątpliwości w stosowaniu obowiązujących przepisów.