• Zadzwoń do nas 513 969 000

 • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

Regulamin szkoleń

§ 1

Organizatorem szkoleń jest Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A.

§ 2

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia online za pośrednictwem serwisu www Organizatora zgodnie z informacją zawartą w ofercie szkolenia.

 2. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do Organizatora.

 3. Zgłaszającym jest osoba uprawniona do reprezentowania instytucji, której pracownikiem jest uczestnik szkolenia.

 4. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.

 5. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z deklaracją udziału w szkoleniu i staje się wiążącą umową.

§ 3

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ofertą i zapewnienia uczestnikowi certyfikatu/zaświadczenia udziału w szkoleniu oraz materiałów szkoleniowych.

 2. Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia (o ile oferta nie stanowi inaczej) transportu, usług noclegowych, parkingu oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania szkolenia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

§ 4

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pośrednictwem telefonów, kamer, dyktafonów, oprogramowania komputerowe i jakiejkolwiek innej formie.

 2. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być powielane i rozpowszechniane w innych celach.

§ 5

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać pisemnie na adres e-mail wskazany w ofercie szkolenia, nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem.

 2. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia, nieobecność na szkoleniu lub dokonanie rezygnacji na mniej niż trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem skutkuje obowiązkiem zapłaty całości kwoty za szkolenie.

 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty bez w terminie do 7 dni roboczych, nie przysługują z tego powodu żadne odsetki.

§ 6

 1. Podane ceny szkolenia są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.

 2. W przypadku finansowania szkolenia w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych zostanie zastosowana stawka VAT „zw” po uprzednim wypełnieniu stosowanego oświadczenia przy zgłoszeniu na szkolenie.

 3. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi podanymi przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Płatności za szkolenie należy dokonać do 7 dni po szkoleniu na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego na podstawie wystawionej faktury Faktura za szkolenie wydawana jest uczestnikowi na szkoleniu. W przypadku gdy Uczestnik nie odbierze faktury podczas szkolenia zostanie ona wysłana na adres płatnika faktury.

§ 7

 1. Zgłaszający może złożyć reklamację w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), tytuł i termin szkolenia, szczegółowe opisanie powodu reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

 4. Organizator winien rozpatrzeć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić odpowiedzi.

§ 8

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A Kontakt mailowy pod adresami: biuromatmar1@gmail.com, matmar.szkolenia@gmail.com, biuro@matmar-szkolenia.pl, newsletter@matmar-szkolenia.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO w celu:

a) Dane osób Zgłaszających uczestników na szkolenia: w celu kontaktowania się ze Zgłaszającym przez administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, w związku z zapytaniem Zgłaszającego, przesłaniem zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zapytania, uwagi klientów, marketingu towarów w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,

b) Dane Uczestników szkolenia: w celu przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia, w tym udziału w szkoleniach online(Webinariach) organizowanych przez administratora, w oparciu o zgodę tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c) przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

d) w celu wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 lit c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,

e) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć Administratorowi w jaki sposób Państwo korzystają z naszych usług, w tym w oparciu o profilowanie.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora np. podmioty którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj. do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym administrator będzie prowadził działalność statutową, przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, oraz przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w tym w zakresie przechowywania tych danych przez administratora na podstawie przepisów szczególnych bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

5. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy biuro@matmar-szkolenia.pl

7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy biuro@matmar-szkolenia.pl

8. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, proponuje szeroki wybór szkoleń merytorycznych w tym również szkolenia z samoobrony

Kontakt

Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32A
NIP: 684 124 48 09
Regon: 370424526

Firma godna zaufania