PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Skarbnik gminy, kierownik referatu finansowo-budżetowego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej.

PROGRAM:

 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji.
 2. Cele kontroli zarządczej.
 3. Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce sektora finansów publicznych – kierownik jednostki, główny księgowy, a może ktoś inny?
 4. Obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej.
 5. Środki trwałe – wybrane problemy: definicja środka trwałego, budynku, zespoły komputerowe, część składowa, dodatkowa i peryferyjna środka trwałego, środki trwałe niskocenne, grunty.
 6. Tworzenie obiektów inwentarzowych, nadawanie i znakowanie obiektów inwentarzowych numerami inwentarzowymi.
 7. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza – jak ją sprawnie przeprowadzić?
 8. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury: rodzaje aktywów, podlegających spisowi z natury. Co to jest teren strzeżony? Jak często i w jakim terminie należy przeprowadzić spis z natury? Właściwe przygotowanie się do inwentaryzacji – wskazówki praktyczne, spis z natury „krok po kroku”, spis z natury metodą tradycyjną, czy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych – wady i zalety, arkusz spisu z natury, rodzaje różnic inwentaryzacyjnych, ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych, prawidłowa likwidacja środków trwałych.
 9. Jak poradzić sobie ze spisem z natury, jeśli księga inwentarzowa jest niekompletna, a środki trwałe nie są oznakowane numerami inwentarzowymi? Wskazówki praktyczne.
 10. Kiedy mamy do czynienia ze środkami trwałymi, do których dostęp jest znacznie utrudniony lub których spisanie z przyczyn uzasadnionych jest niemożliwe?
 11. Jak uniknąć nieprawidłowości w inwentaryzacji?
 12. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach kontrolowanych przez RIO?
 13. Organizacja, przebieg i rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach objętych wspólną obsługą (CUW). Kto formalnie zarządza inwentaryzację i kto za nią odpowiada – kierownik jednostki obsługującej, czy kierownik jednostki obsługiwanej?
 14. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie.
 15. Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia stanu aktywów: rodzaje aktywów podlegających potwierdzeniu, potwierdzenie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Czy do 15 stycznia mamy wysłać druk potwierdzenia salda należności, czy otrzymać zwrotną odpowiedź kontrahenta? Przebieg inwentaryzacji. Formularz potwierdzenia stanu należności. Co, jeśli kontrahent nie potwierdzi stanu należności? Czy inwentaryzować tzw. „salda zerowe”? Czy inwentaryzować salda opiewające na drobne kwoty? Przyczyny rozbieżności między stanami księgowymi należności. Inwentaryzacja powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.
 16. Inwentaryzacja drogą weryfikacji: aktywa i pasywa podlegające weryfikacji, termin przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami, czyli jak udokumentować inwentaryzację w drodze weryfikacji? Uwagi praktyczne.
 17. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, RIO oraz stanowisko Komitetu Standardów rachunkowości w zakresie inwentaryzacji, KSR nr 11.
 18. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji.
 19. Inwentaryzacja, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 20. Rola i znaczenie instrukcji inwentaryzacyjnej.
 21. Instrukcja inwentaryzacyjna – wzór.
 22. Porozumienie w sprawie inwentaryzacji jednostki obsługującej z jednostkami objętymi wspólną obsługą – wzór.

Podczas zajęć odpowiemy na pytania:

 • Czym jest środek trwały?
 • Jak tworzyć obiekty inwentarzowe i nadawać numery obiektom inwentarzowym?
 • Czy spis z natury trzeba zawsze przeprowadzać w IV kwartale roku do 15 stycznia?
 • Czy inwentaryzację metodą spisu z natury musimy zakończyć do 15 stycznia?
 • Czy do 15 stycznia mamy wysłać potwierdzenie salda, czy otrzymać odpowiedź?
 • Do kiedy możemy przeprowadzać inwentaryzację metodą weryfikacji z dokumentacją?
 • Jaką metodą i kiedy przeprowadzamy inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych?
 • Czy inwentaryzacja ma wpływ na prawidłowość sporządzenia bilansu?
 • Jak inwentaryzujemy drogi?
 • Jak inwentaryzować mienie użytkowane przez osp?
 • Do kiedy trzeba rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić likwidację środków trwałych?
 • Jak ustalać wartość początkową poszczególnych obiektów inwentarzowych (gruntu, budynku i budowli), gdy w akcie notarialnym podana jest cena nabycia całej nieruchomości?
 • Czy grunty musimy inwentaryzować co roku? Co to jest teren strzeżony?
 • Czy w latach, w których nie przypada inwentaryzacja czteroletnia środki trwałe inwentaryzujemy metodą weryfikacji z dokumentacją?
 • Kiedy dostęp do środka trwałego jest znacznie utrudniony?
 • Jak inwentaryzować tablety przekazane radnym i sołtysom?
 • Kto przeprowadza spis z natury w jednostkach obsługiwanych?
 • Jak inwentaryzować udziały w spółce gminnej?
 • Kiedy przeprowadzenie spisu z natury jest z przyczyn uzasadnionych niemożliwe?
 • Czy arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania?
 • Jak inwentaryzować podręczniki zakupione z dotacji oraz sprzęt informatyczny użyczony uczniom?
 • Jak inwentaryzować oświetlenie uliczne?
 • Czy warto rezygnować z tradycyjnej techniki spisu z natury na rzecz narzędzi informatycznych?
 • Jakie nieprawidłowości w inwentaryzacji mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co zrobić, by jej uniknąć?