PROWADZĄCY:

Radca prawny specjalizujący się w zakresie tematyki finansów publicznych. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe (w tym dyscyplina finansów publicznych, zamówienia publiczne, kontrola i nadzór w zakresie spraw finansowych) w obszarach prawnych uwarunkowań działalności jednostek sektora finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego. Wykładowca akademicki stale współpracujący z uczelniami oraz ekspert realizujący autorskie programy szkoleniowe w zakresie prawa i ekonomii. Autor publikacji książkowych oraz opracowań poruszających tematykę planowania i wykonywania ustawowych zadań przez jednostki sektora finansów publicznych.

PROGRAM:

  1. Zwołanie i prowadzenie sesji rady gminy – wymogi formalne (quorum, problematyka porządku obrad i zmiany porządku obrad), rodzaje głosowań – tajne, jawne, jawne imienne (pojęcie ustawowego składu rady, większość, zwykła bezwzględna, kwalifikowana) w świetle wskazań sądów administracyjnych.
  2. Prawa i obowiązki radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej (m. in. interpelacje, wnioski, inicjatywa uchwałodawcza, prawo zabrania głosu na sesji, praca w radzie/ wybór i praca w komisjach rady, diety, oświadczenia majątkowe, interes prawny).
  3. Zasady i procesy opracowania projektów uchwał (inicjatywa uchwałodawcza, opiniowanie, uzgadnianie, praca w komisjach, wniesienie do porządku obrad).
  4. Zakres działania Rady – podział kompetencji pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym, zakres dopuszczalnych zmian projektu uchwały opracowanego przez wójta (burmistrza) w szczególności na tle przedmiotu uchwały budżetowej i jej zmian.
  5. Kluczowe pytania dotyczące zagadnień budżetowych: jakie wydatki można finansować z budżetu, jaki jest zakres finansowego wsparcia organizacji pozarządowych, jak ustalić i ocenić aktualny stan finansowy gminy, w tym poziom zadłużenia, jakie znaczenie posiada wieloletnia prognoza finansowa (WPF) i co określają przedstawiane w jej treści dane ?
  6. Właściwość i tryb działania rady jako organu stanowiącego i kontrolnego – zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, z szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków komisji rady, w tym Komisji rewizyjnej. Instrumenty oceny wykonania budżetu gminy przez radnego – praktyczne uwagi na tle podstaw analizy sprawozdawczości budżetowej oraz dokumentacji związanej z wykonaniem budżetu.
  7. Granice działalności uchwałodawczej rady w nadzorze wojewody i regionalnej izby obrachunkowej (postepowanie nadzorcze, środki nadzorcze, możliwość zaskarżenia uchwał do wojewódzkiego sądu administracyjnego).
  8. System kontroli nad funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem w szczególności podstaw i trybu działania regionalnych izb obrachunkowych (RIO) oraz Najwyższej Izby Kontroli (NIK).
  9. Rodzaje odpowiedzialności radnego za naruszenia przepisów prawa. Praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń – przykłady naruszeń przepisów prawa związanych z orzeczonymi podstawami wymierzanych kar.