PROWADZĄCY:

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, audytor wewnętrzny. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy, jak powinna wyglądach nowoczesna polityka rachunkowości. Prowadzący szkolenie wskaże, że polityka rachunkowości to nie tylko przepis art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. To przede wszystkim rozwiązania szczególne, które powodują, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest bardziej przejrzyste, łatwiejsze i dostosowane do specyfiki działania jednostki. Dobrze opracowana polityka rachunkowości ułatwia sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z zakresu operacji finansowych, pozwala na szybkie pozyskiwanie ważnych informacji. Polityka rachunkowości to także instrukcja inwentaryzacyjna, czy instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

PROGRAM:

1. Co polityka rachunkowości musi zawierać:

 • określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
 • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • zakładowy plan kont,
 • wykaz kont księgi głównej,
 • przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 • zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 • wykaz ksiąg rachunkowych
 • wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
 • opis systemu przetwarzania danych,
 • opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;
 • system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

2. Co polityka rachunkowości powinna zawierać:

 • Określenie progu istotności,
 • Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych,
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych „miesiąca” w polityce rachunkowości,
 • Czym różni się data operacji gospodarczej od daty zapisu?
 • Wyznaczenie daty, do której wprowadza się operacje gospodarcze dotyczącego ksiąg rachunkowych wcześniejszego okresu sprawozdawczego,
 • Zdarzenia po dniu bilansowym w polityce rachunkowości,
 • Podstawowe i pozostałe środki trwałe – źródła finansowania,
 • Środki trwałe ewidencjonowane i nieewidencjonowane ilościowo,
 • Obce środki trwałe i środki trwałe w likwidacji w polityce rachunkowości,
 • Umarzanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Ulepszanie środków trwałych – kiedy remont, a kiedy inwestycja?
 • Ujawnione środki trwałe – jak zaksięgować amortyzację?
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • Odsetki i koszty upomnienia,
 • Jak i kiedy tworzyć ogólne odpisy aktualizujące należności, w tym wiekowanie należności przeterminowanych,
 • Regulacje dotyczące należności przedawnionych, w tym określenie sytuacji, w których należności przedawnione można odpisać z ksiąg rachunkowych,
 • Rozliczenia z tytułu podatków lokalnych,
 • Tworzenie dzienników częściowych i ich oznaczanie,
 • Refundacja wydatków,
 • Projekty finansowane środkami zewnętrznymi,
 • Przypisanie paragrafów wydatków i kosztów do kont „Zespołu 4” oraz poszczególnych pozycji RZiS,
 • Terminy, zasady i technika przeprowadzania inwentaryzacji. Instrukcja inwentaryzacyjna dostosowana do potrzeb i specyfiki pracy jednostki. Definicja terenu strzeżonego,
 • Inwentaryzacja środków trwałych będących w użytkowaniu jednostek OSP – rozwiązania praktyczne,
 • Zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych – rozwiązania praktyczne,
 • Kompletność dowodów księgowych,
 • Czy główny księgowy zatwierdza dowody księgowe do wypłaty? Zapisy polityki rachunkowości w wymienionym zakresie,
 • Kontrola wstępna głównego księgowego na fakturze, czyli jak?
 • Jakie pieczątki należy przybijać na dowodach księgowych?
 • Kontrola finansowa dowodów księgowych,
 • Kiedy i jak aktualizować politykę rachunkowości?

3. Jak i kiedy zmieniać politykę rachunkowości?

4. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w polityce rachunkowości – kontrole i zalecenia Regionalnych Izb Obrachunkowych.

5. Odpowiedzi na pytania uczestników.