PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. B. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 90 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 20 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 • Ile wynoszą koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Jakie środki egzekucyjne można stosować w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Czy zlecenie wykonania zastępczego odbywa się w oparciu o przepisów zamówień publicznych;
 • Czy w egzekucji obowiązków pieniężnych zawieramy umowy;
 • Ile wynoszą koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Czy pracownik wykonujący zadania w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym musi posiadać upoważnienia;

Uczestnicy szkolenia otrzymają n/w wzory pism:

 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – należność pieniężna
 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – obowiązek niepieniężny
 • Postanowienie w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego
 • Protokół z czynności egzekucyjnych (ogólny)
 • Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego (pozytywne)
 • Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego (negatywne)
 • Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego
 • Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego
 • Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych
 • Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
 • Postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego
 • Wzór poprawnie wypełnionego tytułu wykonawczego TW-2.

PROGRAM:

 1. Obowiązek orzekania o obowiązkach niepieniężnych.
 2. Obowiązek dochodzenia obowiązków niepieniężnych.
 3. Narzędzia stosowania prawa.
 4. Podstawa prawna egzekucji administracyjnej.
 5. Organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
 6. Organy sprawujące nadzór nad organami egzekucyjnymi.
 7. Egzekutor:
 • uprawnienia egzekutora;
 • obowiązki egzekutora;
 • odpowiedzialność egzekutora.
 1. Wierzyciel.
 2. Zobowiązany.
 3. Upoważnienie.
 • upoważnienia z ustaw ustrojowych.
 • upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
 • upoważnienia w myśl standardów INTOSAI
 1. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.
 2. Metryka sprawy administracyjnej w postępowaniu egzekucyjnym.
 3. Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym i o charakterze pieniężnym.
 4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 5. Tytuł wykonawczy w egzekucji obowiązków pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym.
 6. Rodzaje tytułów wykonawczych: odpis TW, TW zmieniony, TW dalszy.; kto, kiedy i w jakim celu te TW są sporządzane.
 7. Klasyfikacja akt egzekucyjnych.
 8. Przypadki niedopuszczalności egzekucji administracyjnej.
 9. Postępowanie uproszczone.
 10. Odpowiednie stosowanie przepisów KPA.
 11. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
 12. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
 13. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 14. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych / wstrzymanie postępowania egzekucyjnego / odstąpienie od czynności egzekucyjnych.
 15. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych.
  • Grzywna w celu przymuszenia: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
  • Wykonanie zastępcze: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
  • Odebranie rzeczy ruchomej: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
  • Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
  • Przymus bezpośredni: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania.
 16. Opłaty i koszty postępowania egzekucyjnego; postanowienia w tym zakresie.
 17. Odpowiedzialność porządkowa.
  • Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności porządkowej.
  • Wysokość kary pieniężnej.
  • Postanowienia i zażalenia w zakresie odpowiedzialności porządkowej.