PROWADZĄCY:

Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości JST, autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych publikacji z obszaru rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

PROGRAM:

 1. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.
 2. Tworzenie obiektów inwentarzowych.
 3. Ewidencja środków trwałych.
 4. Remonty i przebudowa dróg – jak je ewidencjonować, rozliczanie środków trwałych wytworzonych na działkach nienależących do zarządcy dróg.
 5. Składowe środka trwałego np. z inwestycji drogowej jakie składniki ująć jako drogę, a jakie jako osobny środek trwały.
 6. Jak tworzy i kiedy można tworzyć zbiorcze obiekty inwentarzowe, jak prowadzić ewidencję ławek, koszy na śmieci z terenu gminy.
 7. Inwestycje w obcy środek trwały typu droga.
 8. Elementy stałe budynku – co do nich można zaliczyć i nie ewidencjonować jako osobny obiekt.
 9. Nasadzenia w wartości początkowej obiektu budowlanego.
 10. Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT.
 11. Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach).
 12. Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT.
 13. Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej, remonty, przeglądy, konserwacje klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych.
 14. Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego.
 15. Środki trwałe umarzane jednorazowo – specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo.
 16. Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych.
 17. Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie.
 18. Klasyfikacja budżetowa nakładów na remonty i ulepszenia.
 19. Zagadnienia problemowe:
  • Nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?
  • Czy ławki/kosze na terenie miasta trzeba wprowadzać pojedynczo do ewidencji, czy można zbiorczo?
  • Czy oświetlenie, ławki, kosze na śmieci stanowią osobny obiekt inwentarzowy ?
  • Czy wystawiamy jedno OT, czy na wszystkie elementy?
  • Częściowa likwidacja środka trwałego;
  • Gmina partycypuje w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej na podstawie porozumienia jako inwestor zastępczy- czy i jak ewidencjonujemy taki środek trwały, jakie dokumenty należy sporządzić ( druk OT, PT ??)
  • Czy należy podwyższać wartość środka trwałego jeśli modernizacja/ulepszenie jest mniejsze niż 10.000 zł w danym roku?
  • Czy podwyższenie wartości pozostałego środka trwałego do kwoty większej niż 10.000 zł powoduje konieczność przeniesienia go z konta „013” na konto „
  • 011”? Na jakim etapie inwestycji należy sklasyfikować KŚT środka trwałego? Jakimi kryteriami należy się kierować przy nadawaniu tej klasyfikacji?
  • Czy podczas rozliczania inwestycji zestawienie powstałych środków trwałych powinno wyszczególniać kompletne środki trwałe (składające się z kilku elementów) czy pojedyncze elementy? Co powinno zawierać takie rozliczenie?
  • Jak zaklasyfikować modernizację środka trwałego, jeśli klasyfikacja budżetowa wydatku wskazuje na remont ale efektem końcowym jest ulepszenie (paragrafy 605, 606 i 427)?
  • Jak zaklasyfikować wydatek budżetowy, gdy faktura opiewa na np. 50.000 zł ale pojedynczy środek trwały kosztował 3.000 zł
  • Mamy zapis w instrukcji inwentaryzacyjnej, że wyposażenie o wartości do 100 zł, oprócz mebli nie ewidencjonujemy w systemie. Czy faktycznie meble bez względu na kwotę muszą być ewidencjonowane, czy przy takiej wartości można je pominąć w ewidencji ilościowej?