PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 30 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz  wielu firm szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.
 3. Pojęcie należności publicznoprawnej w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego.
 4. Domniemanie konieczności wydania decyzji administracyjnej w stosunku do niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym.
 5. Pełne stosowanie przepisów KPA do ustalania / określania należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
 • Strona postępowania.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 • Postępowanie dowodowe.
 • Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
 • Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
 • Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji.
 • Metryka sprawy administracyjnej.

6. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”.

7. Wszystko o upomnieniu i o tzw. działaniach „miękkich” wierzyciela.

8. Upoważnienia.

 • Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
 • Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
 • Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.

9. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • Tytułu wykonawczy,
 • Rodzaje tytułu wykonawczego;
 • Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.

10. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.

11. Niepodatkowe należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.