Tekst jednolity sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września 2020 r. opublikowano pod pozycją 1564 obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  ...

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2021 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2021 rok wynosi 4.859,66 zł/mieszkańca  ...

Ustawa o lasach- tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1463 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach....

Metodologia WPF

Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana zaktualizowana metodologia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ma to związek z opublikowanym pod poz. 1381 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej link do strony: https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-wzor-wieloletniej-prognozy-finansowej-jednostki-samorzadu-terytorialnego2...

Zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1381 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  ...

Zmiany w klasyfikacji budżetowej opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 05 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1340 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem określonych w: 1)załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego ...

Pracownicze plany kapitałowe - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 05 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1342 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych....

Ustawa o systemie oświaty i ustawa ordynacja podatkowa - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją: - 1327 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty; - 1325 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa...

Znamy już górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

W Monitorze Polskim z dnia 30 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 673 obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021....

Wsparcie dla jst na realizację zadań inwestycyjnych

W Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 662 uchwałę nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego....

Tekst jednolity ustawy – Prawo ochrony środowiska

W Dzienniku Ustaw z dnia 09 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1219 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska....

IV Forum Rachunkowości Budżetowej

Dzisiaj, 09 lipca 2020 roku rozpoczęło się IV Forum Rachunkowości Budżetowej, które trwa przez dwa dni. W tym roku inaczej bo on-line, ze względu na obecna sytuację. W dniu jutrzejszym 10 lipca 2020 r. mam przyjemność uczestniczyć jako prelegent i wygłosić wykład nt. Sprawozdawczość oraz klasyfikacja budżetowa w jednostkach i zakładach budżetowych – najważniejsze zmiany i problemy praktyczne.  ...

Projekt zmian do WPF

Jest już projekt (z 29 czerwca 2020 r.) zmian do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Proponuje się zmianę wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a wynika ona z potrzeby dostosowania wzoru wieloletniej prognoz finansowej do rozwiązań, które zostały zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych ...

ZMIANY DO SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU WYKONYWANIA BUDŻETU PAŃSTWA

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1132 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa....

Ustawa o sporcie - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1133 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie....