Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021

W Monitorze Polskim z dnia 12 listopada 2020 r. opublikowano pod pozycją 1031, obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021....

Przeciętne wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r.

W Monitorze Polskim z dnia 12 listopada 2020 r. opublikowano pod pozycją 1030, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r....

Tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2020 r. opublikowano pod pozycją 1990, obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami....

Czy termin uchwalenia budżetu JST na 2021 r. zostanie wydłużony?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało komunikat, dotyczący realizacji ustaleń i postulatów Strony Samorządowej ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów w dniu 31.10.2020 r.         W komunikacie znajdziemy informację, że przygotowuje się rozwiązanie wprowadzające jednorazowe wydłużenie terminu uchwalenia budżetu JST na rok 2021 do 31 marca 2021 r. Powyższa propozycja ma zostać zgłoszona podczas prac nad zmianą ustawy  „COVID-owej”. Szczeg...

Stawki minimalne podatku od środków transportowych

W Monitorze Polskim z dnia 26 października 2020 r. opublikowano pod pozycją 1002 obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r....

Średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

W Monitorze Polskim z dnia 20 października 2020 r. opublikowano pod pozycją 983 komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r., wyniosła 196,84 zł za 1m3....

Średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów

W Monitorze Polskim z dnia 20 października 2020 r. opublikowano pod pozycją 982 komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.  Średnia cena skupu żyta za okres 11kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021wyniosła 58,55 zł za 1dt....

Dane w zakresie kolumny 15 sprawozdania Rb-27S

W związku z wieloma zapytaniami w zakresie prezentowania danych w zakresie kolumny 15 „rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru” sprawozdania Rb-27S wyjaśniam. Zgodnie z zapisami art. 48 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz.1086), w usta...

VII Ogólnopolska Konferencja Dyscypliny Finansów Publicznych

Od 28 września do 29 września 2020 r. biorę udział jako prelegent w VII Ogólnopolskiej Konferencji Dyscypliny Finansów Publicznych „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasady dysponowania środkami publicznymi i skutki ich naruszenia” wraz z towarzyszącym Seminarium „Podstawy odpowiedzialności kierownika i pracownika jednostki w ujęciu naruszenia systemu finansów publicznych”.   Dzisiaj moja prelekcja w sesji II - &qu...

Projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

W dniu 21 września 2020 r. udostępniony został, https://legislacja.gov.pl/projekt/12338404/katalog/12719839#12719839  projekt z 15 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Miłej lektury życzę.  ...

MOJE ODPOWIEDZI NA PYTANIA W MIESIĘCZNIKU FINANSE PUBLICZNE

W miesięczniku Finanse Publiczne znajdziesz moje odpowiedzi na pytania: Do którego paragrafu należy zaklasyfikować wydatek poniesiony na wykonanie tablicy reklamowej z napisem promocyjnym ustalonym przez jednostkę? Jak zaklasyfikować wydatek na zakupy stanowiące pomoc rzeczową udzielaną na podstawie ustawy o pomocy społecznej? W którym rozdziale klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatki na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, finansowane częściowo z budżetu JST? Jak wykazać ...

Tekst jednolity sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września 2020 r. opublikowano pod pozycją 1564 obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  ...

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2021 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2021 rok wynosi 4.859,66 zł/mieszkańca  ...

Ustawa o lasach- tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1463 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach....

Metodologia WPF

Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana zaktualizowana metodologia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ma to związek z opublikowanym pod poz. 1381 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej link do strony: https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-wzor-wieloletniej-prognozy-finansowej-jednostki-samorzadu-terytorialnego2...