PROWADZĄCY:

Specjalista-ekspert w dziedzinie finansów samorządowych posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym obszarze, w tym zdobyte w regionalnej izbie obrachunkowej oraz na stanowisku skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach SP i JST. Współautor wielu publikacji z dziedziny finansów samorządowych, między innymi „Ustawy o finansach publicznych – Komentarza dla jednostek samorządowych” – w tym autor  komentarza do art. 262 tej ustawy, „Vademecum skarbnika” oraz „Dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych”.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne dokonywania kontrasygnaty w obszarze samorządu terytorialnego w Polsce wynikające z:
 • ustawy o finansach publicznych
 • samorządowych ustaw ustrojowych
 1. Definicja kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego lub osoby przez niego upoważnionej:
 • brak ustawowej definicji kontrasygnaty
 • wyjaśnienie pojęcia kontrasygnaty – według KR RIO
 • rozumienie kontrasygnaty zawarte w wyrokach sądowych
 • kontrasygnata – oświadczenie woli, czy wiedzy skarbnika /lub osób przez niego upoważnionych/?
 • istota kontrasygnaty i jej znaczenie.
 1. Podmiot kontrasygnaty – prerogatywa skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Przedmiot kontrasygnaty – dokonywane czynności, które wymagają kontrasygnaty w świetle unormowań ustawowych oraz skutki braku kontrasygnaty według ustawodawcy:
 • skuteczność czynności prawnej, a ważność czynności prawnej – wyjaśnienie różnicy
 • czynności prawne, przy dokonywaniu których ustawodawca nadał kontrasygnacie wielką rangę, uzależniając ich ważność od kontrasygnaty skarbnika gminy, powiatu, województwa i związku:

–    przed nowelą ustawy o finansach publicznych z 14 grudnia 2018 r.

–    po noweli ustawy o finansach publicznych i wprowadzeniu do niej przepisu art. 72 ust. 1a

 • czynności prawne podlegające kontrasygnacie w samorządzie gminnym
 • czynności prawne podlegające kontrasygnacie w samorządzie powiatowym
 • czynności prawne podlegające kontrasygnacie w samorządzie województwa
 • czynności prawne podlegające kontrasygnacie w związku metropolitalnym
 • różnice pomiędzy zakresem czynności prawnych podlegających kontrasygnacie pomiędzy poszczególnymi samorządami m.in.:

–    zobowiązanie majątkowe, a zobowiązanie pieniężne

–    czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, a czynność prawna
z której wynika zobowiązanie pieniężne.

 1. Wymóg kontrasygnaty skarbnika lub osób przez niego upoważnionych w stosunku do czynności prawnych dokonanych nie tylko przez organy jednostki samorządu terytorialnego, ale także przez pełnomocników, jakimi są kierownicy jednostek organizacyjnych działających w obrębie osobowości prawnej danej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Upoważnienie udzielane przez skarbnika innym osobom do dokonywania kontrasygnaty czynności prawnych:
 • czynności prawne, których kontrasygnata zawsze powinna być dokonana przez skarbnika, a nie przez osobę przez niego upoważnioną – tzw. „niezbędność osoby skarbnika”
 • upoważnienie przez skarbnika innej osoby do udzielenia kontrasygnaty – pierwsze dla upoważnianej osoby
 • upoważnienie do kontrasygnaty udzielane przez skarbnika – kolejne dla upoważnianej osoby
 • upoważnienie przez skarbnika do kontrasygnaty udzielone jednorazowo – upoważnienie szczegółowe
 • upoważnienie do kontrasygnaty udzielone na czas określony i nieokreślony
 • problem czasookresu obowiązywania upoważnienia udzielonego przez skarbnika innym osobom do dokonywania kontrasygnaty
 • cofnięcie przez skarbnika udzielonego upoważnienia do kontrasygnaty.
 1. Forma dokonywania kontrasygnaty:
 • kontrasygnata „na piśmie”
 • kontrasygnata „dorozumiana”
 • czy jest wymóg formy szczególnej?
 1. Kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, a kontrola wstępna głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych – podobieństwa i różnice, w tym:
 • czy są to instytucje tożsame?
 • jakie wywołują skutki w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych?
 1. Odmowa dokonania kontrasygnaty przez skarbnika lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Kontrasygnata dokonana na pisemne polecenie przełożonego, w tym możliwe przypadki dalszego nie udzielenia kontrasygnaty przez skarbnika, pomimo wydania mu pisemnego polecenia przez przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Rola organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w procesie kontrasygnaty.
 4. Rola RIO w sprawach dotyczących instytucji kontrasygnaty skarbnika w sektorze samorządowym i osób przez niego upoważnionych:
 • rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu JST) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika
 • zjawisko nieprzedkładania skarbnikom (lub osobom upoważnionym) umów do kontrasygnaty i tym samym realizację umów nieposiadających kontrasygnaty skarbnika ujawniane w trakcie kontroli przez inspektorów RIO
 • wyjaśnienia dotyczące zagadnienia kontrasygnaty skarbnika i osób przez niego upoważnionych udzielane przez RIO, w tym przedstawienie ważnych wyjaśnień i stanowisk wybranych izb w tej sprawie.
 1. Przesłanki odmowy dokonania kontrasygnaty przez skarbnika lub osób przez niego upoważnionych oraz ich zasadność w świetle i na przykładach dotychczas rozpatrzonych przez właściwe Komisje RIO otrzymanych zawiadomień w sprawach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchników.
 2. Istota kontrasygnaty i jej znaczenie – dyskusja, pytania, wnioski.