PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Prowadzi FORA Audytorów, Skarbników, Przewodniczących Rad. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury-problemy po kontrolach RIO, NIK, Audytorów.
 2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucjach Kultury.
 3. Plany finansowe Instytucji Kultury – problemy z ustaleniem- dyscyplina finansów.
 4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
  i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) – dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat)schematy księgowań z wyjaśnieniami.
 5. Fundusze w Instytucji Kultury.
 6. Należności, zobowiązania oraz odsetki- wycena i windykacja:
 • aktualizacja należności i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).
 1. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach.

Dodatkowo:

 1. Dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować gdy IK nie jest jeszcze podatnikiem czynnym VAT.
 2. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2023r.- wyliczenie przykładu.