PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

1.Omówienie wybranych przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego.

1.1. Bezskuteczność egzekucji  z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.

1.2. Śmierć zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym.

1.3. Błąd co do zobowiązanego.

1.4. Niespełnienia w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27 u.p.e.a.

  1. Jakie działania powinien/może podjąć wierzyciel po umorzeniu przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego.

2.1. Prawo wierzyciela do złożenia zażalenia na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (jakie argumenty można podnieść w składanym zażaleniu?, w jakim terminie zażalenie powinno być złożone?,)

2.2. Czy mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego powstają koszty egzekucyjne i kto je płaci?

2.3. Kiedy koszty egzekucyjne zapłaci wierzyciel?

2.4. Czy wierzyciel może wystąpić do organu egzekucyjnego o umorzenie kosztów egzekucyjnych i jakich argumentów użyć w ewentualnym wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych?

2.5. W jakim terminie i na podstawie jakiego dokumentu wierzyciel będzie zobowiązany do zapłaty kosztów egzekucyjnych?

2.6. Czy w przypadku zapłaty kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela będzie on mógł dochodzić ich zwrotu od zobowiązanego?

  1. Aktualne zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

3.1. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego – prawo czy obowiązek wierzyciela?

3.2. Czy i w jaki sposób wierzyciel może ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne po uprzednim  umorzeniu postępowania?

3.3. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).

3.4. Pozyskanie informacji o majątku zobowiązanego – wystąpienie przez wierzyciela do zobowiązanego z wezwaniem o wyjawienie majątku (forma wezwania i forma wyjawienia majątku).

3.5.Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku? Odpowiedzialność porządkowa za niezłożenie informacji i odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych informacji o majątku – zmiana przepisów od 25 marca 2024r.

3.6. Jakie mogą być konsekwencje dla zobowiązanego, który wykaże nieprawdziwe informacje nt. posiadanego majątku?

3.7. Do jakich instytucji i organów może wystąpić wierzyciel celem pozyskania informacji o majątku zobowiązanego celem prowadzenia dalszej egzekucji? Jaka podstawa prawna powinna być wskazana w takim wystąpieniu? Czy za takie informacje wierzyciel ponosi opłaty?

3.8. Czy na podmioty, które odmówią udzielenia informacji o posiadanym przez zobowiązanego majątku wierzyciel może nałożyć karę porządkową i w jakiej wysokości?

3.9. Czy i kiedy wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku i jakie to może mieć konsekwencje dla zobowiązanego? Jakie opłaty należy uiścić w sądzie składając wniosek o wezwanie dłużnika o wyjawienie majątku?

  1. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

4.1. Kiedy i w jakiej formie wierzyciel wystawia dalszy tytuł wykonawczy wnioskując o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

4.2. Jakie dane zawarte są w dalszym tytule wykonawczym?

4.3. Kto i jakim podpisem podpisuje dalszy tytuł wykonawczy?

4.5. Czy przed wystąpieniem z wnioskiem o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego do zobowiązanego powinno się ponownie wysłać upomnienie?

  1. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego po ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

5.1.Zakres, forma i termin przekazywania zawiadomień i informacji do organu egzekucyjnego – nowy obowiązujący od 1 stycznia 2023r. formularz e-ZW.

5.2. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego.

5.3. Jak wypełnić e-ZW w zakresie informacji dotyczącej zapłaty należności do wierzyciela, przedawnieniu lub zmianie wysokości należności np. na skutek złożenia korekty deklaracji?

5.4. W jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zastosowanej uldze w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenie, częściowe umorzenie, raty)?

5.5. Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o nienaliczaniu odsetek w związku z przedawnieniem należności?

5.6. Kto podpisuje e-ZW – czy musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej e-TW?

5.7. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie do wierzyciela należności objętej tytułem wykonawczym skierowanym do ponownej egzekucji?

5.8. Czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji?

  1. Indywidualne pytania.