• Zadzwoń do nas 513 969 000

  • Napisz do nas biuromatmar1@gmail.com

WAŻNE !!! Zmiany do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

WAŻNE !!! Zmiany do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 150 150 matmar

Należy zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1088)

W art. 12 wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185 i 547), a w niej zmiana m.in.

– przedłużono finansowanie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym np. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych);

– przedłużono tworzenie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie szkołom lub przedszkolom;

– przedłużono organizowanie bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy do miejsca, w którym zapewnia się im kształcenie, wychowanie i opiekę, – przedłużono możliwość przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

– przedłużono możliwości prowadzenia dodatkowej nauki języka polskiego w grupie międzyszkolnej, przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom (w tym nauczycielom języka polskiego), szczególnych warunków zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela oraz możliwości wykonywania pracy przez osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

A TYM SAMYM DOKONANO ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY:

Art. 50 ust 4 został w części zmieniony i dodany ust 5a

Nowe brzmienie art. 50 ust 4, które wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od 29 czerwca 2023.

„4. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2024 r., zwracają środki z Funduszu niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2024 r., na wydzielony rachunek Funduszu. Przepisu art. 14 ust. 18 nie stosuje się.”

„5a. W roku 2024 jednostki samorządu terytorialnego przekazują informacje, o których mowa w art. 14 ust. 16, wyłącznie w zakresie wykorzystania środków z Funduszu, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r., odpowiednio w terminie do dnia 1 marca 2024 r. oraz do dnia 15 września 2024 r.”,

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, proponuje szeroki wybór szkoleń merytorycznych w tym również szkolenia z samoobrony

Kontakt

Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32A
NIP: 684 124 48 09
Regon: 370424526

Firma godna zaufania