Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

W Dzienniku Ustaw z 06 listopada 2019 r. pod poz.2137 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych....

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 października 2019 r. pod poz.2070 została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw....

Minimalne stawki podatku od środków transportowych

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. opublikowane zostało w Monitorze Polskim pod poz.1020....

Prawo zamówień publicznych - publikacja

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. pod poz. 2019 została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, a pod poz. 2020 ustawa z dnia11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych....

Zmiana rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw z 21 października 2019 r. pod poz.1996 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W nowym brzmieniu rozporządzenie, stosuje się po raz pierwszy do miesięcznych sprawozdań Rb-FEP za miesiąc październik 2019 r. oraz kwartalnych sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70 za I kwartał 2020 r....

Średnia cena sprzedaży drewna

W Monitorze Polskim z 18 października 2019 r. pod pozycją 1018 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3....

Cena średnia skupu żyta

     Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 został opublikowany w Monitorze Polskim z 18 października 2019 r. pod pozycją 1017.      Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.  ...

Planowane kwoty na 2020 rok

Na stronie Ministerstwa Finansów zostało ogłoszone zestawienie planowanych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT do przekazywania gminom, powiatom i województwom w 2020 roku....

Zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 października 2019 r. pod poz.1988 zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r....

Zmiana ustawy o dochodach jst

W dzienniku ustaw z 14 października 2019 r. pod poz.1951 została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.    ...

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ WSZYSTKIM PRACOWNIKOM OŚWIATY FIRMA SZKOLENIOWO DORADCZA MATMAR ŻYCZY ZDROWIA I POGODY DUCHA ORAZ SATYSFAKCJI Z WYKONYWANEJ PRACY!!!...

Rozporządzenie w sprawie zmiany WPF opublikowane

Dzisiaj 08 października 2019 r. zostało opublikowane pod pozycją 1903 rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z tym, że załącznik nr 1 do rozporządzenia  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu w brzmieniu  nowym, stosuje się po raz pierwszy do opracowania projektu uchwał...

Ustawa podpisana

Prezydent podpisał 3 października 2019 r. ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  ...

Zmiany WPF do podpisu

27 września 2019 r. Departament Prawny przedłożył projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do podpisu.  ...

Zmiana miejsca szkolenie

Informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca szkolenie:GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI, UMORZENIE/AMORTYZACJA I INWENTARYZACJA 2019 R. w dniach 03-04 październik 2019 r. NOWE MIEJSCE szkolenie: Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek,Krosno ul. Wojska Polskiego 32a. Za niedogodności przepraszamy....