PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Prowadzi FORA Audytorów, Skarbników, Przewodniczących Rad. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w powiatowych jednostkach organizacyjnych:
 • ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
 1. Przychody, Koszty i rozliczenia międzyokresowe w JST/ jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
 2. Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane,  refundacja wydatków.
 3. Rozliczenie dotacji otrzymanych i przekazywanych przez JST na zadania bieżące i majątkowe.
 4. Realizacja projektów finansowanych ze środków UE – wybrane zagadnienia:
 • prawidłowa ewidencja księgowa projektów ze środków UE,
 • kwalifikowalność podatku VAT w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 1. Realizacja działań w dobie kryzysu – pomoc obywatelom z Ukrainy – jak organizować i realizować w jednostkach samorządu:
  • dochody i wydatki budżetu JST z tytułu udzielenia obywatelom Ukrainy pomocy socjalnej,
  • Fundusz Pomocy – jako źródło finansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych, w tym: środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe,
  • ewidencje kosztów związane z pomocą  obywatelom Ukrainy – problemy ewidencyjne.