PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. B. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają n/w wzory pism:

 1. Zawiadomienie o niemożności zakończenia kontroli w terminie.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.
 3. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego
 4. Postanowienie o zawieszeniu kontroli.
 5. Postanowienie o umorzeniu kontroli.
 6. Pokwitowanie wydania dokumentów w czasie kontroli podatkowej.
 7. Wniosek / żądanie wydania dokumentów na czas kontroli.
 8. Wniosek do prokuratury rejonowej o wyrażenie zgody.
 9. Protokół czynności kontrolnych wykonanych za zgodą prokuratora.
 10. Wniosek / żądanie o udostępnienie nieruchomości / ich części / rzeczy.
 11. Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w czasie kontroli.
 12. Protokół kontroli podatkowej.
 13. Postanowienie o uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 14. Postanowienie o nie uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 15. Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 16. Zawiadomienie karne – skarbowe – uchybienie procedurom kontrolnym przez kontrolowanego.
 17. Upoważnienie dla pracownika urzędu gminy / biura związku międzygminnego do stosowania obowiązków jednolitego pliku kontrolnego względem przedsiębiorców.
 18. Wzór wezwania uwzględniający obowiązek przekazania dokumentów / ksiąg podatkowych w formie e-dokumentów.
 19. Protokół badania ksiąg podatkowych (art. 193 OP.).
 20. Wzór żądania dokumentów od kontrahenta (art. 274c OP.).
 21. Wzór protokołu czynności u kontrahenta (art. 274c § 1 OP).
 22. Wzór zlecenia dla organu podatkowego właściwego miejscowo (art. 274c § 2 OP.).

PROGRAM:

 1. Metodyka doboru próby do kontroli.
 2. Kontrola podatkowa, w tym:
 • zakres podmiotowy kontroli;
 • zakres przedmiotowy kontroli;
 • zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
 • upoważnienie do kontroli;
 • uprawnienia kontrolującego;
 • rodzaje postępowań dowodowych w czasie kontroli podatkowej;
 • dokumentowanie kontroli podatkowej;
 • wykorzystanie wyników kontroli podatkowej.
 • zasady wykonywania kontroli podatkowej w mieszkaniu podatnika;
 • czas na wykonanie kontroli;
 • termin na wydanie decyzji podatkowej;
 • przeprowadzenie kontroli podatkowej bez zawiadomienia;
 • asysta podczas czynności kontrolnych;
 • odpowiedzialność karna skarbowa za delikty związane z zachowaniami podczas kontroli.
 • wykorzystanie wyników kontroli podatkowej – wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego: termin, właściwość miejscowa, dowody w sprawie.
 • e-standard kontroli podatkowej;
 • struktura wezwania w oparciu o e-standard e-kontroli podatkowej;
 • środki komunikacji w e-postępowaniu kontrolnym;
 • nośniki na jakich przekazywane są dokumenty podczas e-kontroli podatkowej.
 1. Co powinno się kontrolować, tak aby uzyskać efekt podczas działań kontrolnych: przedmioty opodatkowania w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości, w opłacie reklamowej, opłacie targowej. Przedmioty i zdarzenia, które widzimy na co dzień – czy powinny być opodatkowane.
 2. Co jest przedmiotem kontroli inkasenta podatkowego.
 3. Kontrola podatkowa względem przedsiębiorcy – w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę Prawo przedsiębiorców.
 4. Kontrola podatkowa w gminach a standardy kontroli zarządczej, w tym:
 • środowisko wewnętrzne,
 • cele i zarządzanie ryzykiem,
 • mechanizmy kontroli,
 • informacja i komunikacja,
 • monitorowanie i ocena.
 1. Standardy kontroli wykonywanej przez organy administracji publicznej, w tym:
 • uczciwość i rzetelność;
 • niezależność i obiektywizm;
 • poufność;
 • profesjonalny osąd.
 • Etapy postępowania kontrolnego, w tym:
 • planowanie kontroli;
 • koordynacja kontroli;
 • program kontroli;
 • korzystanie z pomocy biegłych;
 • informowanie o wynikach kontroli;
 • monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków.
 1. Podstawowe pojęcia: Nieprawidłowość / uchybienie.
 2. Rodzaje błędów: błąd dopuszczalny / błąd nietypowy / błąd oczekiwany / błąd operacyjny.
 3. Standardy kontroli zarządczej w zakresie realizacji obowiązków kontrolnych w podatkach i opłatach lokalnych
 4. Koncepcja zmiany struktury organizacyjnej urzędu obsługującego organ kontroli.
 5. Zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli organu gminy.
 6. Dyskusja, pytania oraz podsumowanie szkolenia.