PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

 1. Charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście terminów przedawnienia roszczeń  dotyczących tych należności, a w szczególności:
 • czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • czynsze za dzierżawę nieruchomości gruntowych,
 • opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 • opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 1. Odsetki od należności cywilnoprawnych jako należności uboczne w kontekście terminów przedawnienia roszczeń o odsetki:
 • naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,
 • naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,
 • naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice),
 • czy można żądać odsetek od odsetek w przypadku należności cywilnoprawnych?
 • za jaki okres wstecz wierzyciel należności cywilnoprawnej może naliczyć i żądać odsetek od dłużnika?
 • za jaki okres można naliczyć odsetki występując z pozwem do sądu?
 • kiedy przedawniają się odsetki zasądzone wyrokiem sądu/nakazem zapłaty?
 • odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za ustalenie nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami j.s.f.p. oraz za przedawnienie odsetek.
 1. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych:
 • które umowy zawierane przez j.s.t. uznaje się za transakcje handlowe (najnowsze wyroki ETS)?
 • czy rekompensaty za koszty odzyskiwania należności należy się od kary umownej?
 • najnowsze stanowiska niektórych Regionalnych Izb Obrachunkowych w kwestii dochodzenia rekompensaty za koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych,
 • czy w świetle wyroku TSUE ( C-327/20) oraz najnowszych interpretacji RIO w kwestii dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, rozumieć należy jako brak prawnej możliwości naliczania 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie przez wierzyciela jakim jest podmiot publiczny?
 • rola zasad współżycia społecznego określonych w art. 5 k.c. na dochodzenie od dłużnika zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności – najnowsze wyroki sądów,
 • 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia,
 • wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?
 • czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę?
 • kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty? Czy w jednym wezwaniu z należnością główną i odsetkami czy oddzielnym wezwaniem?
 • czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?
 • czy rekompensatę naliczać należy do całe kwoty transakcji (np. wynikającej z umowy najmu) czy do każdej niezapłaconej np. w danym miesiącu kwoty czynszu za najem?
 • czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?
 • jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro)?
 • omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych,
 • kiedy rekompensata się przedawnia?
 • za jaki okres wstecz można/trzeba naliczyć rekompensatę?
 1. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących terminów przedawnienia roszczeń:
 • terminy przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,
 • omówienie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,
 • obowiązek badania przez sąd z urzędu czy upłynął termin przedawnienia roszczenia,
 • czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?
 • jak liczyć terminy przedawnienia roszczeń (w tym roszczeń o odsetki) przed skierowaniem sprawy do sądu a jak w odniesieniu do należności wynikających z prawomocnych wyroków sądu/nakazów zapłaty?
 • jakie działania może podjąć wierzyciel aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
 • przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych,
 • jakie czynności wierzyciela przerywają bieg terminów przedawnienia roszczenia a jakie zawieszają?
 1. Nadpłaty w należnościach cywilnoprawnych w tym problematyka przedawnienia do zwrotu nadpłaty.
 • czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
 • jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
 • czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno- działając z urzędu czy na wniosek?
 • jak postąpić z nadpłatą gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?
 • kiedy przedawnia się prawo do żądania zwrotu nadpłaty?
 • czy dokonując zwrotu nadpłaconej należności cywilnoprawnej należy dokonać tego wraz z odsetkami i jakie to powinny być odsetki?
 • czy nadpłacona należność cywilnoprawna może być potraktowana jako bezpodstawne wzbogacenie?
 • jakie mogą być konsekwencje braku zwrotu nadpłaconej należności cywilnoprawnej?
 • czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?
 1. Przedawnione należności i nadpłaty cywilnoprawne w księgach rachunkowych?
 • rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej,
 • w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 • kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
 • w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
 • jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
 • kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie należności cywilnoprawnych?
 • jak pracownicy urzędów j.s,t. i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
 • omówienie procedury dokonywania odpisu przedawnionych nadpłat z ksiąg rachunkowych.
 1. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia.