PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

  1. Charakterystyka  wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście terminów przedawnienia roszczeń  dotyczących tych należności, a w szczególności:

– czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

– czynsze za dzierżawę nieruchomości gruntowych,

– opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

– opłaty za użytkowanie wieczyste,

– opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

  1. Odsetki od należności cywilnoprawnych jako należności uboczne w kontekście terminów przedawnienia roszczeń o odsetki.

– naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,

– naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą  będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,

– naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej,

– omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice),

– czy można żądać odsetek od odsetek w przypadku należności cywilnoprawnych?

– za jaki okres wstecz wierzyciel należności cywilnoprawnej może naliczyć i żądać odsetek od dłużnika?

– za jaki okres można naliczyć odsetki występując z pozwem do sądu?

– kiedy przedawniają się odsetki zasądzone wyrokiem sądu/nakazem zapłaty?

– odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za ustalenie   nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami j.s.f.p. oraz za przedawnienie odsetek.

  1. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych;

– które umowy zawierane przez j.s.t. uznaje się za transakcje handlowe (wyroki UE)?

– rola zasad współżycia społecznego określonych w art. 5 k.c. na dochodzenie od dłużnika zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności – najnowsze wyroki sądów,

– 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia,

– wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?

– czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę?

– kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty?

– czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?

– czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?

– jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro)?

-omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych,

– kiedy rekompensata się przedawnia?

– za jaki okres wstecz można/trzeba naliczyć rekompensatę?

  1. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących terminów przedawnienia roszczeń.

– terminy przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,

– omówienie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,

–  obowiązek badania przez sąd z urzędu czy upłynął termin przedawnienia roszczenia,

– czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?

– jak liczyć terminy przedawnienia roszczeń (w tym roszczeń o odsetki) przed skierowaniem sprawy do sądu a jak w odniesieniu do należności wynikających z prawomocnych wyroków sądu/nakazów zapłaty?

– jakie działania może podjąć wierzyciel  aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

– przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych,

– jakie czynności wierzyciela przerywają bieg terminów przedawnienia roszczenia a jakie zawieszają?

  1. Nadpłaty w należnościach cywilnoprawnych w tym problematyka przedawnienia do zwrotu nadpłaty.

– czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?

– jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?

– czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno- działając z urzędu czy na wniosek?

– jak postąpić z nadpłatą gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?

– kiedy przedawnia się prawo do żądania zwrotu nadpłaty?

– czy dokonując zwrotu nadpłaconej należności cywilnoprawnej należy dokonać tego wraz z odsetkami i jakie to powinny być odsetki?

– czy nadpłacona należność cywilnoprawna może być potraktowana jako bezpodstawne wzbogacenie?

– jakie mogą być konsekwencje braku zwrotu nadpłaconej należności cywilnoprawnej?

– czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?

  1. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?

– rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej,

– w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?

– kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?

– w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?

– jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?

– kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności cywilnoprawnych?

– jak pracownicy urzędów j.s,t.  i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

  1. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia.