PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Skarbnik gminy, kierownik referatu finansowo-budżetowego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej.

PROGRAM:

 1. Definicja odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie.
 2. Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa, świadczenie cywilnoprawne – kwalifikacja rodzaju należności i jej wpływ na: wysokość i sposób naliczania odsetek, sposób zarachowania wpłaty, umarzanie, zaokrąglanie, windykowanie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, inwentaryzowanie, przedawnienie oraz wykazywanie odsetek w sprawozdaniach.
 3. Odsetki od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:
 • naliczanie odsetek – prawo, czy obowiązek?
 • odsetki: ustawowe, ustawowe za opóźnienie, maksymalne, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych;
 • czy naliczać odsetki opiewające na drobne kwoty?
 • czy odsetki cywilnoprawne zaokrąglamy do pełnych złotych?
 • ustalenie terminu dokonania wpłaty;
 • zaliczanie wpłat na należność główną i odsetki;
 • umarzanie odsetek oraz odraczanie i rozkładanie na raty;
 • windykacja odsetek od świadczeń pieniężnych charakterze cywilnoprawnym;
 • przedawnienie odsetek od świadczeń pieniężnych charakterze cywilnoprawnym;
 • czy jsfp mają obowiązek naliczać i dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70, 100 euro);
 • stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 1. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
 • zasady: wyliczania, nienaliczania i zaokrąglania odsetek, ustalania terminu dokonania wpłaty, proporcjonalnego zaliczania wpłat (art. 55 § 2 i art. 62 Ordynacji podatkowej);
 • jak uniknąć błędów w wyliczaniu odsetek?
 • zasady umarzania odsetek za zwłokę oraz odraczania i rozkładania na raty;
 • kiedy odsetki wylicza podatnik, a kiedy organ podatkowy?
 • odsetki za zwłokę, a śmierć podatnika;
 • odsetki w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych;
 • windykacja odsetek od zaległości podatkowej;
 • przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej.
 1. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym:
 • czy od każdej niepodatkowej należności budżetowej należy naliczać odsetki?
 • kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, a kiedy odsetki za zwłokę?
 • zasady zaliczania wpłat, zaokrąglania, ustalania terminu dokonania wpłaty;
 • zasady udzielania ulg.
 1. Odsetki za zwłokę w zapłacie – procedury kontroli zarządczej w zakresie:
 • windykacji należności odsetkowych;
 • zaliczania wpłat zaległych świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym;
 • udzielania ulg w spłacie odsetek za zwłokę;
 • niedochodzenia należności odsetkowych,
 • przypisania pracownikom odpowiedzialności.
 1. Ewidencja księgowa odsetek:
 • kiedy przypisać odsetki w urządzeniach księgowych;
 • klasyfikacja budżetowa odsetek;
 • zasady dokonywania odpisów aktualizujących na należności odsetkowe;
 • zasady postępowania z odsetkami przedawnionymi;
 • schematy księgowe.
 1. Odsetki w sprawozdawczości: budżetowej i finansowej.
 2. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych:
 • kiedy potwierdzenie sald, a kiedy weryfikacja?
 • terminy przeprowadzenia inwentaryzacji;
 • zasady inwentaryzowania należności i zobowiązań odsetkowych.
 1. Odsetki a dyscyplina finansów publicznych.
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.