PROWADZĄCY:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

PROGRAM:

 1. Oświadczenie majątkowe – podstawy prawne.
 2. Radni jako osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych.
 3. Jak wypełnić oświadczenie? Składniki mienia i dochody z nich.
 • Zasoby pieniężne: środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, w walucie obcej, papiery wartościowe
 • Nieruchomości: dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne, inne nieruchomości
  Udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych  lub  przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
 • Udziały w innych spółkach
 • Akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których  uczestniczą takie  osoby
 • Akcje w innych spółkach handlowych
 • Nabycie od Skarbu Państwa,  innej państwowej osoby prawnej,  jednostek  samorządu  terytorialnego, ich związków, komunalnej  osoby prawnej lub związku  metropolitalnego mienia,  które  podlegało zbyciu w drodze przetargu
 • Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania działalnością gospodarczą
 • Dochody w spółkach handlowych z tytułu pełnienia funkcji członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
 • Inne dochody osiągane  z  tytułu  zatrudnienia lub innej  działalności  zarobkowej  lub  zajęć
 • Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych
 • Zobowiązania pieniężne o wartości  powyżej  10  000 złotych
 1. Komu radni składają oświadczenia majątkowe?
 2. Terminy składania oświadczeń.
 3. Skutki prawne niezłożenia oświadczenia.
 4. Złożenie oświadczenia po terminie.
 5. Analizowanie oświadczeń skarbowych,
 6. Publikacja oświadczeń majątkowych a ich przechowywanie 
 7. Ochrona danych osobowych.
 8. Informacja dla organów stanowiących.
 9. Orzecznictwo i praktyka związana z oświadczeniami majątkowymi.
 10. Pytania i odpowiedzi.