WAŻNE:!!!! Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory: Karty odpisu przedawnionej należności – z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej / wzór zarządzenia w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank / skok informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego / wzór zarządzenia w sprawie zasad postępowania dotyczącego nabycia spadku.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

Jak przepisy prawa definiują – wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony z art. 70 § 4 OP;

PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. B. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

PROGRAM:

 1. Przedawnienie należności podatkowych – zasady ogólne.
 2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a przedawnienie prawa do wymiaru zobowiązania.
 3. Zdarzenia wpływające na przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia, w sytuacji:
 • ogłoszenia upadłości oraz otwarcia restrukturyzacji;
 • odroczenia / rozłożenia na raty;
 • zastosowania środka egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości;
 • wszczęcia postępowania karno – skarbowego;
 • wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
 1. Zasady liczenia terminu przedawnienia w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego, w tym:
 • skuteczny i nieskuteczny środek egzekucyjny;
 • pojęcie – środek, o którym zawiadomiono zobowiązanego;
 • liczenie terminu przedawnienia;
 • przedawnienie w sytuacji odroczenia lub rozłożenia na raty;
 1. Przedawnienie należności zabezpieczonych hipoteką przymusową i zastawem skarbowym. Czy faktycznie zabezpieczone należności nie ulegają przedawnieniu.
 2. Dobrowolne spełnienie świadczenia przedawnionego.
 3. Przedawnienie zobowiązań wobec spadkobierców.
 4. Przedawnienia zobowiązań wobec osób trzecich.
 5. Przedawnienie zobowiązań solidarnych.
 6. Szczególne zasady przedawnienia prawa do wydania decyzji oraz dochodzenia zobowiązania, w zakresie:
 • niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym;
 • administracyjnych kar pieniężnych;
 • mandatów karnych;
 • kosztów upomnienia;
 • kosztów egzekucyjnych;
 • należności „socjalnych”;
 • należności z ustawy o drogach publicznych;
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej;
 • dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 • opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień;
 • opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 • opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
 • opłat za korzystanie z „usług” w samorządowej jednostce oświatowej;
 • opłaty za wycinkę drzew i krzewów;
 • opłaty z ustawy prawo górnicze i geologiczne.
 • kosztów postępowania administracyjnego i podatkowego.
 1. Obowiązki wierzyciela publicznoprawnego wobec organu egzekucyjnego w związku z przedawnienie zobowiązań.
 2. Działania wierzyciela publicznoprawnego zmierzające do wyeliminowania zdarzeń przedawnienia należności – system kontroli zarządczej.
 3. Bilansowe aspekty przedawnienia.
 4. Przedawnienie jako delikt dyscypliny finansów publicznych.