PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

  1. Podstawy rachunkowości budżetowej – przypomnienie, w tym m.in.: aktywa, pasywa, rodzaje i zasady funkcjonowania kont księgowych, ewidencja syntetyczna i analityczna, konta pozabilansowe, księgi rachunkowe, zestawienie obrotów i sald.

     Polityka rachunkowości.

  1. Zasady ewidencji należności i przychodów/dochodów, w tym m.in.: charakterystyka ewidencji na kontach przychodowych, rodzaje przychodów w jednostkach budżetowych, różne rodzaje należności, przypisy, odpisy, wpłaty. Zasady funkcjonowania dochodów w finansach publicznych. Dochody bieżące i majątkowe.
  2. Zasady ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: charakterystyka ewidencji na kontach kosztowych.
  3. Rodzaje zobowiązań i zasady zaciągania zobowiązań finansowych, szczególnie długoterminowych. Zaangażowanie. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe, a inwestycyjne. Zasady funkcjonowania wydatków w finansach publicznych. Wydatki bieżące i majątkowe.
  4. Środki pieniężne, środki w drodze, fundusze i wynik finansowy – istota, ewidencja, dokumentacja. Konta pozabilansowe.
  5. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – nabycie, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.