PROWADZĄCY:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

PROGRAM:

 1. Regulamin pracy – ustawa o pracownikach samorządowych a kodeks pracy.
 2. Uzgadnianie treści regulaminu.
 3. Wejście w życie regulaminu.
 4. Co zawiera regulamin pracy, jak to zapisać:
 • Postanowienia ogólne
 • Definicje ustawowe
 • Obowiązki pracodawcy – stopień szczegółowości
 • Prawa i obowiązki pracownika/zakazy/nakazy
 • Czas pracy, ewidencja czasu pracy, godziny pracy, rozkłady czasu pracy, praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, doba pracownicza, dyżury, okresy odpoczynku, praca w soboty
 • Organizacja pracy, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne.
 • Miejsce pracy, polityka kluczy i czystego biurka
 • Urlopy, zwolnienia od pracy, usprawiedliwianie nieobecności, spóźnienia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Monitoring wizyjny i inne formy monitoringu
 • Ochrona pracy kobiet i uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem
 • Wypłata wynagrodzenia
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • Odpowiedzialność za mienie
 • Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji, zapisy antymobbingowe
 • Kontrola trzeźwości.
 • Kary
 • Odzież robocza i ekwiwalenty
 • Postanowienia końcowe
 1. Przykładowe wzory.
 2. Dyskusja.