PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. B. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 200 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 30 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz  wielu firm szkoleniowych. Autor książki „Zarządzanie opłatą przedszkolną” wyd. ODDK Gdańsk maj 2020 r.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 • Jaki dokument stanowi podstawę dochodzenia zaległej opłat za pobyt w przedszkolu?
 • Jaki status ma opłata za wyżywienie?
 • Jak prawidłowo ustalić opłatę za wyżywienie?
 • Kto jest wierzycielem opłat za przedszkole?
 • Jakie dowody stosować w postępowaniu o ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego?
 • Czy należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej?
 • Kto i jakie decyzje może podpisać?
 • Kto ma wszcząć postępowanie w sprawie wymiaru opłaty za przedszkole?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe?
 • Czy sprawa administracyjna w sprawie opłat za przedszkole podlega wpisowi do metryki sprawy administracyjnej?
 • Czy zaległa opłata za przedszkole może zostać wpisana do Rejestru Należności Publicznoprawnych, i kto wnioskuje o wpis?
 • Czy konieczne jest upomnienie?
 • Jakie tytuły wykonawcze stosujemy w egzekucji administracyjnej opłaty za przedszkole?
 • Kto jest obowiązany do poszukiwania majątku zobowiązanego.

PROGRAM:

 1. Wymiar opłaty za przedszkole:
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
 • Strona postępowania. Opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 • Postępowanie dowodowe.
 • Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
 • Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
 • Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji. Czy inny dokument można uznać za decyzję administracyjną.
 • Doręczenia pism w postępowaniu, z uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Metryka sprawy administracyjnej.
 1. Preferencje w spłacie opłaty za przedszkole:
 • Wniosek o ulgę w spłacie.
 • Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi.
 • Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji.
 • Metryka sprawy administracyjnej.
 1. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela publicznoprawnego po dniu 20 lutego 2021 roku.
 1. Wszystko o upomnieniu. Kiedy należy wystawić upomnienie na opłatę za wychowanie przedszkolne / kto ponosi koszty doręczenia upomnienia / ile wynoszą koszty przedawnienia / kiedy koszty stają się wymagalne / czy koszty upomnienia można umorzyć / na jakich zasadach następuje przedawnienie kosztów. Zmiana wysokości kosztów upomnienia od 13 października 2021 roku.
 2. Upoważnienie:
 • Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
 • Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
 • Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.
 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego:
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • Tytuł wykonawczy / jakie wzory obowiązują,
 • Formy komunikacji w relacji wierzyciel – organ egzekucyjny.
 • Rodzaje tytułu wykonawczego;
 • Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
 1. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
 2. Opłata za przedszkola a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.