PROWADZĄCY:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne dla skarg i wniosków – kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez Radę Gminy, Radę Powiatu.
 3. Właściwość Rady Gminy – jakie skargi, wnioski i petycje rozpoznaje rada gminy.
 4. Komisja skarg, wniosków i petycji – utworzenia, skład, plan pracy, procedowanie, zadania i rola.
 5. Posiedzenia komisji skarg i wniosków, przewodniczący komisji, zwoływanie komisji, diety, zapisy statutu.
 6. Postępowanie na posiedzeniach komisji, nagrywanie posiedzeń, wyłączanie jawności, ochrona danych osobowych podczas posiedzeń, udostępnianie informacji publicznej ( dostęp do posiedzeń organów pochodzących z wyboru), udział radnych z innych komisji w posiedzeniach komisji skarg, wniosków i petycji, udział mieszkańców.
 7. Anonimy a skargi i wnioski.
 8. Kwalifikowanie pism wpływających do organu stanowiącego
 9. Braki formalne, skargi i wniosku.
 10. Jak przekazać pismo wg. właściwości, uchwała rady gminy/powiatu.
 11. Sposoby wnoszenia skarg, wniosków i petycji.
 12. Skarga- charakterystyka, procedura postępowania, podejmowanie uchwał, sposoby rozpatrzenia, publikacja uchwał, rejestr, rola Biura Rady.
 13. Wniosek – charakterystyka procedura postępowania, podejmowanie uchwał, sposoby rozpatrzenia, publikacja uchwał, rejestr, rola Biura Rady.
 14. Różnice między skargą a wnioskiem.
 15. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków – krok po kroku
 16. Możliwości odwoławcze skarżącego po rozpoznaniu skargi i wniosku przez organ\.
 17. Ponowny wniosek, ponowna skarga i co dalej…
 18. Ustawa o doręczeniach elektronicznych, przesyłanie korespondencji, czy wpłynie na procedurę rozpatrywania skarg i wniosków.
 19. Ochrona danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg i wniosków.
 20. Petycje – charakterystyka.
 21. Podmioty uprawnione i zakres petycji.
 22. Uzupełnianie braków formalnych w postępowaniu w sprawach petycji.
 23. Petycje w imieniu podmiotu trzeciego.
 24. Obowiązki organu stanowiącego.
 25. Procedura postępowania z petycjami – krok po kroku.
 26. Ochrona danych osobowych przy rozpatrywaniu petycji.
 27. Informacja zbiorcza – obowiązki organu stanowiącego w zakresie publikacji.
 28. Praktyczne problemy i zagadnienia oraz orzecznictwo – dyskusja.