PROWADZĄCY:

I Prowadzący – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych.

II Prowadzący – Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

III Prowadzący – Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

I dzień – Ustawa o finansach publicznych – pojęcia, jawność i zasady gospodarki środkami publicznymi, plan finansowy jednostki budżetowej – 08 kwietnia 2024 r.

 1. Środki publiczne: co to są środki publiczne; co to są dochody publiczne; na co przeznacza się środki publiczne.
 2. Jednostki sektora finansów publicznych: jakie mamy formy jednostek sektora finansów publicznych; kto tworzy sektor finansów publicznych; kto tworzy, łączy, likwiduje jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
 3. Jawność finansów publicznych: jak realizowana jest zasada jawności; co podajemy do publicznej wiadomości i w jakim terminie.
 4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi: na co mogą być ponoszone wydatki publiczne; w jaki sposób powinny być dokonywane wydatki publiczne.
 5. Dług publiczny: co obejmuje państwowy dług publiczny jakie tytuły dłużne; jak obliczany jest dług publiczny.
 6. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych: kto może zaciągać zobowiązania i w jakim zakresie.
 7. Obowiązki głównego księgowego: o czym świadczy podpis głównego księgowego; jakie ma prawa i obowiązki główny księgowy.
 8. Odpowiedzialność kierownika jednostki: za co odpowiada kierownik jednostki sektora finansów publicznych.

II dzień – Podstawa gospodarki finansowej – plan finansowy –       12 kwietnia 2024 r.

 1. Powiązanie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych.
 2. Zasady opracowania projektu planu finansowego: kto ma obowiązek opracować w jakim terminie i w jakiej szczegółowości.
 3. Opracowanie planu finansowego: kiedy i kto opracowuje plan finansowy; komu przekazywany jest plan finansowy;  w jakiej szczegółowości sporządzamy plan finansowy.
 4. Zmiany w planie finansowym: kto może dokonywać zmian w planie finansowym; jakie ma obowiązki.
 5. Ewidencja księgowa planu oraz jego zmian: jak wygląda ewidencja zmian w planie finansowym; kto ją prowadzi.
 6. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków z art. 223 ustawy o finansach publicznych: kto go tworzy; jakie są obowiązki w przypadku utworzenia takiego rachunku; jakie dochody mogą być tam gromadzone; jakie wydatki mogą być ponoszone.

III dzień – Funkcja i podziałki klasyfikacji budżetowej –                     16 kwietnia 2024 r.

 1. Funkcje klasyfikacji budżetowej: kogo obowiązuje klasyfikacja budżetowa i jej funkcje.
 2. Części, działy, rozdziały: kogo dotyczą części budżetowe; jakimi symbolami oznaczamy działy i rozdziały; podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 3. Dochody: symbole paragrafów dochodowych wywołujące problemy w jej stosowaniu m.in.: 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.
 4. Wydatki: symbole paragrafów wydatkowych wywołujące problemy w jej stosowaniu m.in.: do § 401, § 302 oraz 303; § 419; § 441, 442 w związku z § 470; § 470 w związku z § 421, § 422, § 430; § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421; § 439; §§ 231-233, 272-273, § 656, 657, 658; 661-663
 5. Przychody: symbole paragrafów w tym nowe paragrafy 905, 906, 907
 6. Rozchody: symbole paragrafów.
 7. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w klasyfikowaniu dochodów i wydatków.

IV dzień – PODATEK PIT i ZUS – zmiany od 2024 r. 

19 kwietnia 2024 r.

 1. Zmiany od 2024 r.:
  • Kwota wynagrodzenia płatnika 0,3% a nie 0,6%;
  • Odliczenie składek na rzecz związków zawodowych w wysokości 840,00 zł;
  • Odpis na ZFSS – zmiana wysokości;
  • Odpis od emerytów nauczycieli – zmiana wysokości;
  • Kryterium dochodowe do ZFSS – co brać pod uwagę?
  • Działalność nierejestrowana – wysokość możliwego przychodu miesięcznego.
 1. Druk PIT-2– problemy i zasady wypełniania:
 • Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 – kiedy i jak stosować?
 • Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e
 • Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych;
 • Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy;
 • Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • Rezygnacja z ulgi dla młodych;
 • Rezygnacja z kosztów podatkowych;
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
 • Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku;
 • Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?
 1. Problemy w zakresie rozliczeń pracowników:
  • Rozliczanie podróży służbowych;
  • Stawki za 1 km przebiegu pojazdu;
  • Podróż służbowa a jazdy lokalne;
  • Zwolnienie z ZUS i PIT świadczeń z tytułu podróży służbowych
  • Aktualne problemy związane z rozliczaniem podróży służbowych: badania lekarskie, polecenie wyjazdu służbowego i rozliczenie, kontrole PIP
  • Praca zdalna a ryczałt i ekwiwalent za wykorzystanie prywatnego sprzętu – NOWOŚĆ w rozliczeniach od kwietnia 2023 r.;
 • Zasady wyliczania ryczałtu i ekwiwalentu: różnice w rozliczeniach, co brać pod uwagę, problemy praktyczne;
 • Projektowane uregulowania work-life balance;
 1. Aktualne problemy w rozliczaniu ZFŚS:
 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2024 r. – ZMIANA KWOT
 • Kwota wolna od podatku – zmiana kwoty do 1.000,00 zł.;
 • Interpretacje dotyczące zwolnienia dla dzieci i młodzieży z tytułu kolonii, obozów, zimowisk, wczasów;
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
 • Osoby korzystające z NOWYCH ulg: emeryci niepobierający emerytury, dzieci 4+, powracający z zagranicy a świadczenia z ZFŚS;
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
 • Wczasy pod gruszą o emeryci należący do ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 • Kwota 500+ i inne świadczenia socjalne planowane w 2023 r., w tym NOWY dodatek węglowy a obliczanie dochodu;
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 1. Umowy cywilnoprawne – zasady rozliczeń:
 • Umowa zlecenie bez ZUS i ze składkami ZUS – kiedy?;
 • Kolejne umowy zlecenia zawierane co miesiąc- czy konieczne wyrejestrowywanie z ZUS?
 • Umowa o dzieło zwolniona z ZUS
 • Obowiązek zgłoszeniowy do ZUS na druku RUD każdej umowy o dzieło;
 • Zasady dokonywanie zgłoszeń;
 • Umowa o zarządzanie jako umowa nienazwana.
 1. Dyskusja z uczestnikami.

V dzień – Uchwała budżetowa i WPF 22 kwietnia 2024 r.

 1. Zasady opracowania projektu uchwały budżetowej:
 • szczegółowość projektu uchwały budżetowej;
 • informacje do opracowania projektu;
 • przekazywanie informacji dla kierowników jednostek budżetowych celem opracowania projektu planu finansowego: termin, szczegółowość.
 1. Opracowanie uchwały budżetowej:
 • szczegółowość uchwały budżetowej;
 • upoważnienia dla organu wykonawczego;
 • uchwała budżetowa podstawą gospodarki finansowej jst;
 1. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej:
 • wpf
 • przedsięwzięcia w wieloletniej prognozy finansowej;
 • objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;
 • upoważnienia;
 • zgodność uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansową;
 1. Zmiany w uchwale budżetowej oraz w WPF w trakcie wykonywania.
 2. Pytania.

VI dzień – Rachunkowość budżetowa dla początkujących 

25 kwietnia 2024 r.

 1. Podstawy rachunkowości budżetowej – przypomnienie, w tym m.in.: aktywa, pasywa, rodzaje i zasady funkcjonowania kont księgowych, ewidencja syntetyczna i analityczna, konta pozabilansowe, księgi rachunkowe, zestawienie obrotów i sald. Polityka rachunkowości.
 1. Zasady ewidencji należności i przychodów/dochodów, w tym m.in.: charakterystyka ewidencji na kontach przychodowych, rodzaje przychodów w jednostkach budżetowych, różne rodzaje należności, przypisy, odpisy, wpłaty. Zasady funkcjonowania dochodów w finansach publicznych. Dochody bieżące i majątkowe.
 1. Zasady ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: charakterystyka ewidencji na kontach kosztowych.
 2. Rodzaje zobowiązań i zasady zaciągania zobowiązań finansowych, szczególnie długoterminowych. Zaangażowanie. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe, a inwestycyjne. Zasady funkcjonowania wydatków w finansach publicznych. Wydatki bieżące i majątkowe.
 3. Środki pieniężne, środki w drodze, fundusze i wynik finansowy – istota, ewidencja, dokumentacja. Konta pozabilansowe.
 4. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – nabycie, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.

VII dzień – Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych – 29 kwietnia 2024 r.

 1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań  zakresie operacji finansowych.
 2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych: Rb-27S; Rb-27ZZ; Rb-50; Rb-28S; Rb-28NWS; Rb-34S;
 3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ;
 4. Zasady i obowiązki sporządzania korekt sprawozdań;
 5. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sporządzanych sprawozdaniach.
 6. Odpis aktualizacyjny – ewidencja księgowa, zasady wykazywania w sprawozdaniach;
 7. Pojęcie i zasady odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 8. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
 9. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności;
 10. Najczęstsze naruszenia – przykłady na podstawie orzecznictwa komisji orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.