PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

 1. Funkcjonowanie ewidencji organu JST:
 • dochody JST księgowane w Organie JST,
 • dochody odprowadzane przez jednostki,
 • rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 • zasilenia jednostek na wydatki,
 • wydatki niewygasające,
 • rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków,
 • wpływ na rachunek JST pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie,
 • wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie,
 • ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie,
 • pożyczki udzielane przez JST, ich spłata, umorzenie,
 • środki z prywatyzacji,
 • odsetki bankowe,
 • odpis aktualizujący należności budżetu,
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • wynik wykonania budżetu,
 • wynik na pozostałych operacjach,
 • skumulowane wyniki budżetu.
 1. Rozliczenie środków pozostałych na rachunku budżetu na koniec roku – na co zwrócić uwagę, jak prawidłowo wprowadzić do budżetu roku następnego, powiązanie ze sprawozdaniem RB-NDS za IV kw. i w nowym roku budżetowym, Rb-ST, bilansem wykonania budżetu.
 2. Bilans z wykonania budżetu JST.
 3. Dochody organu JST w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych.
 4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem JST.
 5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu JST.
 6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie JST – urząd czy organ JST?
 7. Sesja pytań i odpowiedzi.